NUT Kharkiv 2013 – Destruction, Diversity & Communication


”De äldre utbildar de yngre, men i slutändan är jag inte säker på vem det är som lär vem.” Säger Vladimir Bysov som intervjuas i filmen. Filmen gjordes under New Urban Topologies i Kharkiv. Den beskriver den historiska utvecklingen i staden, den rådande situationen och möjliga lösningar för framtiden.


Kharkiv, en gammal industri- och universitetsstad i den östra delen av Ukraina, där den Sovjetiska industrin bl.a utvecklade rymdraketer. Försöket att omvandla en planekonomi till kapitalism efter Sovjetunionens fall har skapat korruption vilket synliggörs i en icke existerande strategi för att ta till vara på Kharkivs kulturella värden. Det finns ett stort engagemang bland invånarna och i vissa fall skilda uppfattningar mellan generationerna om hur staden skall utvecklas. Filmen om Kharkiv ger en inblick i hur ett NUT-projekt genomförs och visar på den energi som idag finns bland invånarna, trots den pressade politiska situationen och angränsande krigshärjade områden. NUT i Ukraina kommer att fortsätta under 2015 under projektnamnet “The Ukrainian puzzle” i ett nära samarbete med lokala aktivister.

Kharkiv i Ukraina är en stad som söker en ny riktning. Staden ödelades under andra världskriget och har sedan dess vuxit från några få invånare efter kriget, till 1,5 miljoner i dagsläget. Befolkningstillväxten manifesteras i stora höghusområden som omger staden som i cirklar, vilka expanderar från årtionde till årtionde. Omvandlingen från planekonomi till kapitalism har medfört att gamla och ibland historiska byggnader byts ut mot moderna lägenheter eller kontorsbyggnader, allt för ofta byggda på spekulation vilket medför höga prisnivåer och därför mer eller mindre tomma lokaler. Samtidigt finns relativt centrala områden med sommarstugor, så kallade ”datchas” på mycket små tomter, som renoveras eller ersätts av moderna en-familjs villor. Dessa fenomen i kombination med en förbättrad bostadsstandard bidrar till en ökad segregation mellan den ekonomiska eliten och de ”vanliga” medborgarna.

Dessutom finns det ett behov av att bevara och återställa de ganska få kvarvarande förrevolutionära byggnaderna såväl som exempel på konstruktivistisk arkitektur från Sovjet-eran. En annan viktig fråga är de nya byggnader som tillåts av myndigheterna trots att de inte tar hänsyn till varken stadsvyer eller framkomlighet och enbart på grund av investerarnas stora inflytande. Tung byråkrati från sovjettiden förvärras av utbredd korruption och djup misstro mot myndigheter som hindrar kommunikationen mellan medborgarna och beslutsfattarna och motverkar en öppenhet kring stadsomvandlingen.

Denna typ av frågor brottades New Urban Topologies i Kharkiv med mellan den 23 och 25 oktober 2013. Deltagarna i Kharkiv var av olika generationer och olika samhällsskikt; akademiker, praktiker, konstnärer, aktivister och studenter.

Internationella deltagare från Beirut, Mostar och Minsk bidrog dessutom med sina erfarenheter vilket ledde till många givande erfarenhetsutbyten städerna emellan. Kharkiv delar en sorglig historia av förstörelse genom krig med Beirut, Mostar och Minsk. I de två förstnämnda städernas fall utbröt beväpnade konflikter på grund av etniska och religiösa skillnader. Kharkiv, också en stad med många etniciteter, besitter potentiella tillgångar i form av sin mångkulturalism. En annan viktig kärnpunkt rör förbättringen av kommunikation mellan förvaltningar, yrkesverksamma och medborgare, en kvarleva från de auktoritära regeringar som Kharkiv, Minsk, Mostar och Riga uppstått ur. En bidragande orsak till svårigheterna i avseendet Ukraina är de politiska krafter som tenderar leda till dödläge vid regeringens åtgärder. Dessbättre befinner sig nu alla fyra städer i ett skede av återuppbyggnad, förnyelse och försoning och kan dra nytta av varandras aktuella erfarenheter.

Vasylysa Shchogoleva, en viktig nyckelperson för New Urban Topologies i Kharkiv, hon studerar det sista året på arkitekturfakulteten vid Kharkivs Universitet för civilingenjörer och arkitekter.

Berätta lite om din bakgrund?

Förutom universitet är jag också involverad i ”Arkitektur Äventyr”, vilket är ett samarbete mellan studenter, akademiker inom arkitektur och människor från andra relaterade områden. Huvudmålet med projektet är att väcka medvetandet om arkitektur och kultur bland dess användare och skapare (arkitekter och designers).

Vilka är dina erfarenheter från New Urban Topologies i Kharkiv?

New Urban Topologies blev en möjlighet för mig att samarbeta med människor som jag aldrig mött eller som jag enbart känner till på grund av deras yrkesbakgrund men aldrig lyckats samarbete med tidigare. Under New Urban Topologies fick vi äntligen tillfälle att dela våra kunskaper och erfarenheter om vår stad. Tack vare exkursionerna där vi undersökte staden tillsammans med de internationella deltagarna, som såg staden för första gången, fick vi också möjlighet att se Kharkiv från ett nytt perspektiv.

Kan du berätta lite mer om resultaten från New Urban Topologies i Kharkiv?

New Urban Topologies skapade en möjlighet till dialog. Detta var ytterst nödvändigt för invånarna, dom som går samma gator varje dag, besöker samma kaffer, sällan lämnar sin stadsdel, men som aldrig har pratat om sin stad tidigare, om ytor som de faktiskt delar. De avslutande diskussionerna belyste även de huvudsakliga behoven som finns hos invånarna idag; dialog emellan människor med olika yrkesbakgrund och ålder, dialog emellan styrande krafter och invånarna, Kharkivs helhetsvision, kontroll av de förändringar som äger rum i Kharkiv och alternativa förslag till utveckling.

Varför är dessa gränsöverskridande möten så viktigt i Kharkiv?

New Urban Topologies är viktigt i Kharkiv eftersom det skapar en öppen dialog där alternativa bilder av staden kan skapas i samarbete med de människor som bor i staden. För att förstå vad våra städer handlar om och vilka perspektiv vi skulle kunna skapa för utveckling och framgång. Det verkar vara möjligt först när alla börjar dela idéer, kunskap och erfarenheter. När dialogen blir internationell kan vi lära oss snabbare genom andras erfarenheter och genom andras resultat.


Ladda ned en rysk översättning av texten här.

En längre rapport om NUT Kharkiv finns att ladda ner och läsa här.