NUT Dhaka 2019

NUT Dhaka Session 2019 – Mellan det urbana och rurala, genomfördes i samarbete med Bengal Institute of Architecture, Landscape and Settlements. Programmet utgjordes av en tredagarsworkshop, vilken inleddes med en exkursion till staden Savar, utanför Dhaka, längs floden Bongshi följt av två dagars grupparbete på Bengal Institute i Dhaka. Projektet är finansierat av Svenska Institutet.


I Bangladesh, ett deltalandskap med en befolkning på cirka 164 miljoner och en huvudstad som snabbt närmar sig 18 miljoner, ställs många av vår tids viktigaste frågor på sin spets. Dhakas omfattande urbanisering är direkt kopplad till den globala uppvärmningen, med alltmer våldsamma monsunregn och stigande havsnivåer som slukar landets kuster. Samtidigt är Bangladesh ett land rikt på mångfald och kultur. Att befinna sig i de globala förändringarnas frontlinje medför en snabb och dynamisk utveckling för arkitektur och kultur.

NUT Dhaka Sessions 2019 ämnade undersöka sambanden mellan rural och urban. På vilka sätt kan vi se spår av planetär urbanisering i Bangladeshs rurala landskap? Hur kan landsbygden överleva vid sidan av den ständigt expanderande megastaden Dhaka?

Frågornas relevans sträcker sig bortom Dhaka och Bangladesh och är viktiga för växande städer globalt. Vilken typ av relation är eftersträvansvärd mellan landsbygd och stad? Och hur kan vi aktivera dessa frågor?


Att identifiera symbiotiska strategier för att förhindra Savars negativa utvecklingen:

NUT Dhaka Session producerade en tvärvetenskaplig metodik för att identifiera lokala utmaningar inom globala parametrar. I vår analys av staden Savar och dess främsta hållbarhetsutmaningar tog projektet fram fem teman för en hållbar framtid, vilka tar hänsyn till områdets miljö, platsspecifika, sociala och kulturella egenskaper. Temana gjorde det möjligt för programmet att utveckla olika symbiotiska strategier i avsikt att hindra Savar från att slukas av Dhaka och därmed ge efter för samma täta urbana struktur.

NUT Dhaka Session 2019 Workshop. Foto: Surva Kanti Das, 2019

Teman framtagna inom NUT Dhaka Session 2019:

1. Mellan lokal och planetär urbanisering:
Att undersöka kopplingarna mellan rural och planetär urbanisering: på vilka sätt kan vi se spår av planetär urbanisering i landsbygden i Bangladesh? Kan landsbygden överleva vid sidan av ständigt växande städer så som Dhaka?
2. Regenerering av Savar:
Idag upplever Savar en dramatisk urbanisering som liknar Dhakas tillväxt på 1970-talet. Kan Savar undvika att gå samma öde tillmötes? Vilken typ av stadsplanering och politiska åtgärder behövs för att skapa en annan riktning för Savar?
3. Tänka utifrån deltan:
Vilken typ av kunskap har deltalandskapet för med sig? På vilket sätt kan vi finna en metamorfos för arkitektur i deltalandskapet? Kan vi skapa och se arkitektur som använder sig utav och förvandlas tillsammans med sin omgivning och deltan?
4. Land och vatten:
Vilka är de ekologiska kvaliteterna i områdes landskap och vatten? Varför är det nödvändigt att dokumentera och integrera dessa i stads- och landskapsplanering?
5. Olika nivåer inom ”hinterlands”:
Kartlägga och utveckla olika nivåer av ”hinterlands” i förhållande till Savar och det omgivande deltalandskapet: kan vi skapa ett mer inkluderande sätt att tänka, som avviker från definitionen av stad, centrum och utkanter, inom stadsplanering?

Resultat:
Genom att tillämpa en analys ifrån ett lokalt perspektiv, utifrån våra fem teman som dokumenterar Savars egenskaper och system, genererade projektet flera resultat, allt från betydelsen av platsbunden traditionell kultur och kunskapsproduktion, till avfallshantering som en möjlig källa för energi och utbildningskampanjer som riktar sig till lokala beslutsfattare och medborgare.