NUT Alexandria III 2014 – Hållbarhet, säkerhet, återvinning och kvinnor och barns specifika behov.


New Urban Topologies har genomförts vid tre olika tillfällen i Alexandria. Den första delen genomfördes i oktober 2011, några månader efter revolutionen i Egypten. Då fanns ett starkt hopp inför framtiden. Den andra delen genomfördes under våren 2013, då hade framtidstron bytts mot besvikelse, revolutionen var förlorad. När den tredje nedslaget genomfördes, hösten 2014, hade den politiska situationen återgått till tiden före revolutionen. NUT i Alexandria har under åren undersökt staden utifrån olika perspektiv och analyserat dess övergripande resurser och utmaningar. De två senaste nedslagen har utgått ifrån stadsdelen Kafr Ashr, ett tidigare industriområde med stora utmaningar såsom fattigdom, arbetslöshet och en mycket nedgången fysisk miljö. Detta visas i filmen om Alexandria där de boende även för första gången får möta en representant ifrån staden, som får ta del av deras frustration.


Den 29-30 september 2014 genomförde Färgfabriken ett omfattande program om stadsdelen Kafr Ashri i samarbete med Svenska institutet i Alexandria och våra egyptiska partners Gudran och Alexandria University inom New Urban Topologies (NUT). Genom att fokusera på detta specifika område fortsatte det tidigare arbetet i att engagera kommunrepresentanter, arkitekter, stadsplanerare, forskare, studenter, aktivister och vanliga medborgare från Alexandria i en gemensam dialog, nu inriktat mot konkreta resultat och åtgärder.

Den inkluderande planeringsprocess som initierades av Färgfabriken under de föregående NUT- sessionerna under 2011 och 2013 har inte bara banat väg för en ny dialog mellan olika aktörer i Alexandria men också för konkreta initiativ av kulturorganisationen Gudran och kommunen i stadsdelen Kafr Ashri, som valdes som fallstudie 2013. Universitetet har dessutom utvecklat processen genom att kartlägga området och dess behov. Detta tredje NUT byggde på dessa initiativ.

Syftet var att ta dialogen till en nivå där konkreta småskaliga åtgärder skulle kunna diskuteras och förberedas för snabbt ett genomförande. Ett besök i Kafr Ashri och ett seminarium om områdets behov och historia kompletterades med föreläsningar om lyckade exempel på medborgardrivna projekt i Beirut, Kairo, Riadh och Doetinchem, satsningar som lett till konkreta resultat.

Temat för den efterföljande workshopen handlande om att utveckla Kafr Ashri ur ett ekonomiskt, socialt/kulturellt och miljömässigt perspektiv. Varje grupp fick uppgiften att föreslå ett projekt eller flera som handlade om bostadsområdets oanvända öppna platser och som hade ett särskilt fokus på kvinnor och barn. Det övergripande temat valdes på basis av tidigare NUT-sessioner och de behov som invånarna i Kafr Ashri tog upp.

Under föregående NUT i Alexandria betonade Kafr Ashris medborgarrepresentant Adel El Said hur invånarna har sett arkitekturstudenter och aktivister komma och gå, men att ingenting har hänt som förändrat de boendes situation. Han uppmanade därför NUT:s deltagare att lyssna på vad invånarna har att säga – om de gör det lovade han att de boende kommer att göra allt de kan för att bidra till områdets utveckling. Men om invånarna i Kafr Ashri får falska löften kommer deras förtroende för myndigheter och utomstående försvinna.

Med detta i åtanke tog workshopens arrangörer fram riktlinjer i syfte att göra de slutgiltiga rekommendationerna enkelt och snabbt genomförbara. Av avgörande betydelse var också att förutse hållbara alternativ som skulle kunna förverkligas även i tider av otillräcklig kapacitet från myndigheternas sida. Resultatet blev åtta pragmatiska förslag till framtida insatser, bland dem en ny gångbro över Mahmoudiakanalen, en ny marknadsplats under en närbelägen bilbro samt kurser i modernt handverk baserat på återvinning. Dessa designidéer kommer att vara en viktig del av den övergripande handlingsplan för Kafr Ashri att alla inblandade parter ser som nödvändig.

Likt de tidigare NUT-programmen dokumenterades även Alexandria III. Nedan kan du se en film producerad av Gudran samt en intervjuserie av Färgfabrikens medarbetare Rebecka Gordan. Deltagarna i detta NUT intervjuades också för en artikel om Alexandrias utveckling i Arkitekten, Sveriges Arkitekters medlemstidning. Ett avsnitt av podcasten Staden diskuterar också Alexandrias historia och aktuella utmaningar, samt Färgfabrikens initiativ på plats.


Här kan du ladda ner Rebecka Gordans intervjuserie – This feeling of Belonging – som genomfördes i relation till NUT Alexandria III.

Här kan du lyssna på Färgfabrikens medarbetare Rebecka Gordan som berättar om upplevelserna från New Urban Topologies besök i Alexandria i podcasten STADEN.