Mattias Höjer and Jens Evaldsson samarbete mellan forskare och konstnär

Mattias Höjer (f. 1966) är professor i miljöstrategisk analys och framtidsstudier vid KTH. Han intresserar sig för digitalisering, byggande och infrastruktur, med utgångspunkt i framtidsstudier för hållbar utveckling.

Jens Evaldsson (f. 1975) är konstnär med lång erfarenhet av samarbetsprojekt. Han har deltagit i utställningar runt om i världen med verk som ofta handlar om människans beteende och sociala interaktioner. Arbetssättet är varierat och brett, ofta inom vad som kallas gör-det-själv och makerkulturen.

Om konstverketArt of Rules

I Art of Rules har vi utgått från ett regelverk. Regelverk både knyter samman och håller ute. Detta är tydligt med det regelverk vi jobbat med – EUs handelssystem för utsläpp av växthusgaser, som å ena sidan knyter samman alla aktiviteter av en viss sort inom ett viss område. Å andra sidan kopplas de loss från övriga aktiviteter och från övriga geografier. Vi fascinerades av exaktheten i regelverkets formulering, och det omöjliga i att geografiskt avgränsa själva utsläppen. Och av obegripligheten – de enkla grundidéerna, och de oöverblickbara konsekvenserna. Genom detta regelverk skapas ett handelssystem som ger förutsättningar för spelteoretiska överväganden – det vill säga att en aktörs handlingar kommer att avgöra utfallet av en annan aktörs handlingar. Detta är ett skäl till att regelverket blir svårt att överblicka, och det i sin tur leder fram till ytterligare en del som vi intresserar oss för – relationen mellan regelverks begriplighet och demokrati.

Vad tänker ni om begreppet ”symbios”?

Vi ser Symbiosis som ett begrepp som markerar ömsesidighet, eller snarare ömsesidigt beroende. Oftast tänker man säkert på symbioser i samband med ekologiska processer, men vi ser det som intressant att fundera bredare över företeelser som binder samman.

Hur jobbade ni med den gemensamma researchprocessen?

Under långa inledande diskussioner behandlade vi möjligheten att göra konst av regelverk, och i så fall varför och i vilket format. Genom vårt val att göra detta verk i form av en animerad film fick vi möjlighet att spela med kopplingen mellan ord och bild, där orden emellanåt ligger närmare själva regelverket, men där å andra sidan bilderna kan ge mer associationer till dess fysiska konsekvenser.

Kunskapsinhämtning till konstverket genererades bland annat genom ateljésamtal med konstnärer och experter på utsläppshandelssystemet. Ur dessa samtal har vi ytterligare destillerat fram idéer och associationer i både text och bild och sammanfogat dem. Delar av text och bild har först varit snarast litterära, och sedan skalats av successivt och därmed samtidigt öppnats upp för betraktarens egna tolkningar.

Parallellt med arbetet med filmen tog Ebba Landén Helmbold från LABLAB, tillsammans med oss, fram postrar om utsläppshandelssytemet, även detta för Symbiosis. Det materialet kan man ta del av här.


Tack för mycket värdefulla kommentarer under ateljésamtal till de fyra experterna på EU ETS, Fredrik Hannerz (chef på enheten för utsläppshandel, Naturvårdsverket), Isabella Lövin (före detta klimat- och miljöminister), Magnus Nilsson (miljökonsult), Lars Zetterberg (programchef, Mistra Carbon Exit, IVL) och Rut-Karin Zettergren (konstnär).

Tack till Hugo Bernhard (musikproducent) för ljuddesign.

Art of Rules, och de kompletterande postrarna har finansierats av Mistra och Kungliga Tekniska högskolan.

Officiell information om EU ETS finns här.