Workshop Scenario – perspektiv på en möjlig framtid. Workshop 13–27 september 2012.

I slutet av september 2012 genomfördes en två veckors intensiv workshopperiod där idéer, visioner och möjligheter för Stockholms framtida infrastruktur formulerades. Fem mindre grupper, bestående av masterstudenter i arkitektur från KTH under ledning av svenska och internationella workshopledare, utarbetade fem olika, specifika, scenarier för Stockholmsregionens framtid. Scenarierna blev sen en del av utställningen Stockholm on the Move på Färgfabriken. Nedan finns en ingång till workshopen och de fem olika teman som behandlades.


Vad ska hända med Stockholm?
Vilka möjligheter och omöjligheter ligger inbyggda i redan existerande system? De fem olika grupperna utgår från fem givna teman, utvalda utifrån Stockholmsregionens specfika förutsättningar: Öar; Det gemensamma vattnet; Slumrande tillgångar; Sårbarhet; Extremer. Resultaten kommer lägga fram nya perspektiv och pröva olika lösningar och modeller, utopiska, dystopiska eller båda delar. Vad hittar vi om vi riktar blicken mot de blinda fläckar som finns i det befintliga infrastruktursystemet? Hur förbereder man sig för det man inte vet men kanske kan ana, det som ännu tillhör framtiden? Workshopledare & Teman:

Slumrande tillgångar

Workshopledare: Olga Tarrasó & Joaquim Tarrasó
Vilka gömda, glömda, oupptäckta, förbisedda och inaktiva tillgångar finns i Stockholmsregionen och hur kan de relateras till Stockholms infrastruktur, dess trafiklandskap och mobilitetsfrågor? Infrastrukturen bygger staden. Var ligger regionens blinda fläckar? Hur kan knytpunkter och trafikförbindelser användas till fullo? Hur kan överskottet och rester från andra områden användas och omvandlas? Finns det en oupptäckt och outnyttjad potential som kan förändra och skapa en mer hållbar, effektiv, ekonomiskt hållbar region? Samtidigt som Stockholmsregionen blir en attraktiv och levande miljö för dess invånare.

Stockholms gemensamma vatten
Workshopledare: Ivan Kucina
Stockholm är uppbyggt på öar och genomkorsas av mängder med vattenleder och sjöar som delar upp staden i mindre delar. Vad är fördelarna och nackdelarna med sjöstaden Stockholm? Hur kan vi använda vattnet till att utveckla en framtida infrastruktur? Vad är hamnens roll idag? Är vattnet ett avdelande eller sammanbindande element i stadsbilden och för människors rörelse genom och upplevelse av regionen? Temat Vårt gemensamma vatten vill också väcka frågor kring den kulturella aspekten av vatten, vad det betyder för regionens identitet och värderingar. Är vattnet något som bara omger staden eller är vattnet en del av staden?

IDE(A)-katalog
Workshopledare: Jonathan D. Solomon
IDE(A)-katalog är ett förslag till en stadsplan för Stockholm baserad på Ikeas rumsliga logik. För att skapa en stad som är tätbebyggd, promenadvänlig, levande och heterogen bjuds invånarna in att själva bli stadsplanerare inom ett flexibelt och lättillgänglig ramverk.Utifrån idén om ”Promenadstaden” försöker gruppen undersöka vad som händer med en stad utan fast mark.  Går det att forma en stad där fotgängaren är norm? Finns det outnyttjade vertikala utrymmen för transport som vi kan tillvarata på ett nytt sätt? Om man byter perspektiv och omvärderar begreppet fast mark kansker referenspunkten blir mer komplex och mindre förutsägbar; organisationsstrukturer som vanligtvis vilar på den fasta marken blir mindre stabila och därmed kanske nya urbana hierarkier uppstår.

Hyper Islands
Workshopledare: Johan Berglund & Josep Mias
Öar är autonoma landområden, oftast definierade genom deras isolerade sammanhang, fullkomligt omgivna av vatten. Men en ö kan också sägas vara ett tillstånd som också kan appliceras på andra isolerade land- eller vattenområden som omges av en större otjänlig eller oanvänd yta. Stockholm består av sammanlänkande faktiska öar och är också på många sätt en segregerad region bestående av olika ”mentala öar”. I detta scenario kommer stockholmsregionen att undersökas utifrån konceptet ”Öar”: fysiska, mentala, virtuella och sociala. Vilka möjligheter och problem ligger inbyggda i det faktum att Stockholmsregionen består av en mängd, tillsynes, avskurna landområden?

Children of Stockholm
Workshopledare: Gerard Reinmuth
Infrastruktur består av en mängd system, komplexa var för sig och i princip ogripbara tillsammans. Det är omöjligt att separera trafiksystem från sociala och ekologiska system. Vad är en stabil eller flexibel stad? Hur förbereder vi oss för det oväntade? Vilka system bygger vi in oss i? Var finns de svaga punkterna i de olika systemen och förbindelserna dem emellan – i våra högteknologiska och urbana regioner generellt och i Stockholm specifikt? Är systemen rörliga och kan de snabbt transformeras i en krissituation?Rapporter från arbetsbordet
Färgfabriken kommer under arbetets gång att följa och rapportera från gruppernas processer. Glimtar, frågeställningar och kortare intervjuer kommer löpande läggas upp vår Stockholm on the Move-blogg. På det viset kan den som vill följa med i utvecklingen och komma med egna synpunkter och tankar genom att använda sig av ”Tyck till” knappen. Slutresultatet från gruppernas arbete kommer, förutom presentationen i utställningen, även presenteras på hemsidan under ”Utställning”.