Prolog till Stockholm on the Move – uppstarten till Stockholm on the Move, tre öppna seminarier 29–31 augusti arrangerade av Färgfabriken och KTH.

Missade du något av seminarierna under upptakten till Stockholm on the Move, eller vill du se något av dem igen? Nu är det möjligt att ta del av de föredrag och debatter som genomfördes på Färgfabriken.

Teddy Cruz föredrag på Färgfabriken 31 augusti 2012

Klicka på pilarna för att komma vidare till övriga filmdokumentationer >>>

Seminarierna finns också sammanfattade i vår blogg, klicka på rubriken nedan för att läsa:

På Färgfabriken väcks frågor om Stockholms framtid

Regionalt – skala; storskaliga projekt och dess inverkan på staden

Utblickar & Inblickar


Tekniska aspekter på samhället


Prolog till Stockholm on the Move

Den 29 augusti börjar upptakten till Stockholm on the Move genom en Crash Course/orienteringskurs arrangerad av KTH tillsammans med Färgfabriken. Den består av både öppna och slutna evenemang och är tänkt att fungera som en språngbräda till projektet och en orientering i dagsläget. Hur ser det ut? Vilka infrastruktur projekt är planerade eller påbörjade? Vilka aktörer bestämmer? Vilka framtidsvisioner finns och vilka saknas? Fokus ligger på framtiden, eller vad som kan ses som en möjlig framtid. Prologen blir också det första steget till utställningen Stockholm on the Move som öppnar 22 november i Färgfabrikens stora sal. I kursen medverkar runt 120 masterstudenter från KTH:s arkitekturprogram, internationella workshop-ledare, intressenter inom Stockholmsregionens infrastruktur och allmänhet. (Mer info om kursen finns här.)

Öppna seminarier

Uppdatering 23/8 – Seminarierna är tyvärr fullbokade! 

Tre öppna seminarier kommer att hållas under eftermiddagarna den 29, 30 och 31 augusti. Seminarierna diskuterar infrastruktur och urban utveckling från olika perspektiv och i olika skala. Varje dag består av tre till fyra föreläsningar och hålls dels av lokala intressenter som kommer att bidra till att skapa bilden av situationen i Stockholmsregionen idag och dels av inbjudna internationella gäster som, utifrån sina respektive intresseområden, kommer att bidra med ett ”utifrån perspektiv” och ett globalt sammanhang. Föreläsningarna genomförs på engelska och kommer att ha följande teman och hållpunkter:

29 augusti: 

Regionalt – skala, storskaliga projekt och dess inverkan på staden.

Presentationer av lokala aktörer
13.30 Trafikverket 
14.00 SBK
14.30 SL

15.00 Paus

Internationella talare
15.40 Ole B. Jensen – Professor i ”Urban Theory”, Aalborgs Universitet, Danmark
16.30 Ute Schneider – Director KCAP, Zürich, Schweiz

17.20 Diskussion
18.00 Slut 


30 augusti: 
Bottom up – att bygga från grunden, den dynamiska relationen mellan infrastruktur och stad.

Presentationer av lokala aktörer
13.30 Skanska
14.00 Naturskyddsföreningen
14.30 Ana Betancour – Arkitekt och professor Institutionen för Arkitektur, Chalmers, Göteborg, Sverige

15.00 Paus

Internationella talare
15.40 Basurama, representeras av Juan López-Aranguren Blazquez, Madrid, Spainen
16.30 Teddy Cruz, Professor i ”Public Culture and Urbanism”, University of California, San Diego, USA 

17.20 Diskussion
18.00 Slut 

31 augusti:
Teknik och stad – Tekniska aspekter av infrastruktur i den urbana miljön.  

Presentationer av lokala aktörer
13.30 Sweco
14.00 Förbifarten
14.30 Göran Cars

15.00 Paus

Internationella talare
15.40 Helmut Meyer, Transsolar Klima Enigneering, Stuttgart, Tyskland
16.30 Korinna Thilén, Professor TU München och HafenCity University Hamburg, Tyskland

17.20 Diskussion
18.00 Slut 

Ladda hem programmet som pdf inkluderat presentationer av teman samt medverkande.  (Obs! Programmet är på engelska)

Obs! Antalet platser är begränsat, föranmälan skickas till: frontdesk@fargfabriken.se.

Bakgrund
Dagens stadsplanering och det moderna samhällsbygget är en invecklad väv av en mängd olika intressenter – näringsliv, politiker, byggbolag osv. – ofta med olika ambitioner och skilda agendor. Arkitekter och stadsplanerare är ofta frånvarande i diskussionerna som berör urban planering. Ofta stannar blicken på det lilla sammanhanget, till att betrakta byggnader, gator och närliggande kvarter i ett försök att fånga bilden av ett bra och modernt stadsliv, snarare än att utmana det stora sammanhanget och tackla den ökande komplexa frågan om urbana rörelser och flöden. Infrastrukturen är inte enbart viktig för de fysiska aspekterna av gator och trafikflöde, den är också ett viktigt instrument i de mönster som skapar urban segregation, rumsligt kulturella och socioekonomiska mönster inom staden.

Fördjupat upplägg orienteringskurs
Under två veckors tid kommer runt ett 120-tal studenter från KTH samlas och delta i föreläsningar, debatter, diskussioner samt forma en samlad bild av Stockholmsregionens framtida möjligheter. Workshop-perioden inleds med en introduktion/kursintroduktion på Färgfabriken och de tre följande dagarna hålls internt arbete på förmiddagarna och öppna föreläsningar med internationella talare med tre olika teman.

Målet med workshop-perioden är att utforma scenarier för framtida infrastrukturmodeller i Stockholmsregionen. Modeller som på olika sätt sätter det rumsliga ramverket för urban utveckling och till stor del påverkar vardagslivet för invånaren själv, den enskilda individen. Uppgiften blir att söka svar på frågor kring hur större omvandlingar av infrastruktur påverkar den enskilda individen i dennes vardag?En av de största utmaningarna för morgondagens städer kommer att handla om hur arkitektur vävs samman med mobilitet. Seminariedagarna och den kommande utställningen kommer, på olika sätt, diskutera och undersöka urbana flöden, transportsystem och trafiklandskap likväl som storskaliga infrastruktursystem för vatten, energi och avfall i regionen och hur dessa frågor relaterar till urbant stadsliv. Seminariedagarna är också en del av en orienteringskurs för masterstudenterna från KTH:s arkitekturprogram och en möjlighet för dem att, genom direkt dialog med involverade intressenter inom infrastruktur i regionen, på ett konkret sätt pröva och föreslå urbana strategier för utvecklingen av Stockholmsregionen. Det blir också ett unikt tillfälle för lokala intressenter, relaterade till infrastruktur, att möta akademisk och internationell expertis inom området.

Prologen kommer att orientera sig i och skapa ett samlat underlag inför den andra workshop-perioden – som hålls under två veckor i slutet av september – där fem mindre grupper, bestående av studenter och specifikt utvalda workshop-ledare, utarbetar fem olika scenarier för utställningen på Färgfabriken.