Yttrande om Lövholmen – till tidigt plansamråd för ny planläggning av området

Startpromemoria för planläggning har skickats ut av Stadsbyggnadsnämnden den 11 oktober 2017 för ett tidigt samråd. Samrådsförslaget innebär att det tidigare industriområdet kan omvandlas till bostads- och verksamhetsområde. Stiftelsen Färgfabriken önskar lämna följande yttrande.

Stiftelsen Färgfabriken hyr fastigheten Lövholmen 16 i stadsdelen Liljeholmen av Lindéngruppen AB. Stiftelsen bedriver sedan 1995 en verksamhet i fastigheten. Verksamheten innehåller många olika komponenter med huvudsakligt fokus på konst, arkitektur och stadsplanering. I fastigheten bedrivs även event-, konferens-, restaurang-, klubb- och kaféverksamhet, vilket tillsammans med konsthallen genererar ett stort antal besökare varje dag och gör Färgfabriken till en öppen och levande mötesplats. Färgfabriken är en aktiv kulturinstitution som även riktar sig mot sociala och samhällsorienterande aktiviteter – en unik plats för Stockholms kulturliv. Färgfabriken är ett tydligt och starkt varumärke för hela det nya Lövholmen.


Det har under en lång period pågått en diskussion kring hur området Lövholmen skall utvecklas. Färgfabriken har följt processen och även deltagit i diskussionen genom utställningar och publika diskussioner. Färgfabriken är självklart positiv till att Lövholmen utvecklas och får en tydlig identitet, men mot den strukturplan framtagen av staden och byggherrana som har presenterats har Färgfabriken ett antal invändningar.


Enligt strukturskissen ska de slutna kajerna öppnas upp och strandlinjen ska tillgängliggöras på ett tydligt sätt för allmänheten, med nya målpunkter och väl utformade mötesplatser vid vattnet. Färgfabriken anser att dessa argument är mycket viktiga att beakta, då strandlinjen gör att området blir publikt och att människor som kommer på besök känner sig välkomna. Det är dock viktigt att det offentliga rummet vid vattnet får rejäla ytor för att det ska kunna fungera på ett bra sätt. Det är därför olyckligt att kontakten till Mälaren kommer att reduceras radikalt för Färgfabriken enligt den föreslagna strukturskissen. Den integrerade sociala mötesplats som Färgfabriken och det offentliga rummet vid vattnet utgör under vår, sommar och höst inskränks istället för att utvecklas. Vid Färgfabrikens norra entré planeras en park, vilket i sin tur allvarligt stör viktiga logistiska behov såsom ur- och inlastning av nödvändigt material för Färgfabrikens verksamhet m.m. Färgfabriken yrkar därför att planen revideras och att den viktiga kulturella mötesplats som Färgfabriken i dagsläget är får sina behov tillgodosedda.


Färgfabrikens vackra och kulturhistoriskt intressanta fasad mot vattnet bör fortsätta att vara det karaktäristiska ”sjömärke” det i dagsläget är. Dessa intentioner i strukturskissen har förbisetts. I strukturskissen presenteras otydliga volymer vilka helt och hållet blockerar sikt från och kontakten till Mälaren. Färgfabriken anser det oerhört viktigt att man nu inte planerar bort ett unikt offentligt rum med vattenkontakt med en naturlig placering framför Färgfabrikens aktiva och publika kulturinstitution. Enligt Stadens beskrivning ska Lövholmen utvecklas till en i huvudsak kringbyggd kvartersstad som tar till vara på den industri- och kulturhistoriska identiteten. De kultur- och samhällshistoriska värden som dessa bevarade byggnader har ska uttalat användas som en resurs i stadsutvecklingen. Det framgår tydligt av Stadens utlåtande att hänsynen till de värdefulla byggnaderna ska utgöra grunden för den nya stadsstrukturen som planläggningen syftar till. Funktioner och kvaliteter som hör till innerstadsmiljöer ska främjas och Staden bekräftar med eftertryck Färgfabrikens användning som konsthall. Dessa argument anser Färgfabriken är mycket viktiga att ta i beaktning. Färgfabriken vill speciellt understryka att bevarandet av kulturhistoriska byggnader är av stort intresse och att det efter ombyggnationen finns avtryck och tydliga referenser till den tidigare industriella verksamheten. En hållbar samhällsutveckling raderar inte platsers karaktär och kulturhistoriska identitet. En hållbar utveckling speglar förvisso sin samtid men samtidigt förhåller sig till och samspelar med de historiska avtrycken. Färgfabriken anser att offentliga rum som parker, stråk och torg är mycket odefinierade i den framtagna planen och att kvartersstrukturen i planen är vagt formulerad. Man har till exempel inte tagit övergripande hänsyn till sol- och ljusförhållanden. Strukturplanen visar höga volymstudier i form av byggnader framför och runt omkring Färgfabriken, vilka ser ut att vara framtagna utifrån ytterst otydliga intentioner om hur dessa ska harmoniera och förhålla sig till Färgfabrikens unika byggnad. Färgfabriken menar att den otydliga strukturskissen behöver omarbetas och konsekvent utveckla och ta till vara på de ursprungliga byggnadernas placering och karaktär. Färgfabriken efterlyser en tydligare ambition från staden och byggaktörerna gällande planeringen av Lövholmen, som på ett nytänkande sätt kan bli ett lyckat område. Detta kan ske med följande intentioner:

  • Utgå från Färgfabriken som i dagsläget är ett aktivt kulturcentrum. Byggnationen i området bör beakta och harmoniera med kvarvarande existerande byggnader med kulturhistoriska värden.
  • Utveckla en tydlig kontakt till vattnet genom ett publikt torg framför Färgfabrikens entré, vilket kommer att profilera hela området och bli en viktigt social yta – en mötesplats på Lövholmen.
  • Bevara och beakta de nuvarande kulturskapande aktörernas behov, som i dagsläget har rivningskontrakt. De har möjligheter att ge området en särprägel efter ombyggnationen.
  • Utveckla en strategi som även undersöker möjligheter att formulera arkitektoniska innovativa lösningar som inte bara repeterar de områden som byggs på ”löpande band” i dagsläget. Det är viktigt att finna ett tydligt holistiskt förhållningssätt gällande offentliga rum, miljö, sociala frågor och arkitektonisk utformning.
  • Skapa en kaj som stråk för gående med aktiva bottenvåningar för handel, restauranger och verksamheter som inte enbart har en kommersiell karaktär.
  • Beakta närområdena som sjön Trekanten, Vinterviken, Liljeholmens centrum och Gröndal. Gröndal är en utmärkt referens, en del av staden om innehåller byggnader med hög arkitektonisk kvalitet.

Lövholmen har alla möjligheter att kunna bli mycket mer än ett annat samtida frampressat byggprojekt där enbart kompromisser och kortsiktiga vinstmarginaler styr processen. Lövholmen skulle kunna utvecklas till en stadsdel som ger såväl byggaktörer, medborgare som staden ett mervärde. Lövholmen kan bli en internationell referens för stadsutveckling.

För Färgfabriken
Pernilla Lesse & Joachim Granit

23 Maj 2018