Lek & konstruktioner


 En inledning till Building Blocks Berlin. Av Joachim Granit.


För snart fyra år sen startade Färgfabriken och designgruppen Medium upp den process som mynnade i projektet Building Blocks. Idén var från början att skapa något som kunde utmana och provocera föreställningar kring hur arkitektur skapas, visas och diskuteras.

Jag befinner mig i den finska skärgården efter ett par intensiva dagar i Berlin där vi mött byggare och arkitekter och gått igenom den tredje upplagan av Building Blocks. Det är en vecka innan midsommar, jag går på en stig och passerar den plats i en skogsglänta där en idé väcktes för ett antal år sedan.

I gläntan finns det en byggnation som under årens lopp har vuxit fram runt en ek. Utifrån ett vuxet perspektiv kallas det en koja men för de barn som arbetat med den har den andra innebörder och funktioner. Jag har fått förtroendet att ta del av ett par av dessa tankar. Byggnaden är multifunktionell och förändras ständigt beroende på vilka grupper och åldrar som just då arbetar med den eller utnyttjar den för specifika syften. Detta byggnadsverk byggt av trä, spik och tygbitar, vilar fortfarande efter vintern och väntar på nya konstellationer av barn eller ungdomar.

Denna ”koja” har fungerat som en inspiration till det vi kom att kalla Building Blocks, ett projekt som utvecklats tillsammans med Jake Ford och Martin Frostner från designgruppen Medium, som har stor erfarenhet från arbete kopplat till barn och kreativitet. Genom Building Blocks har vi har utvecklat en idé där vi vill ge barn och ungdomar en möjlighet att agera beställare mot arkitektkontor. Vi visste att denna grupp har en unik förmåga att formulera tankar och idéer om rumsbildningar och sammanhang – men vi visste inte hur dessa tankar skulle utvecklas och konkretiseras vid mötet med arkitekter. Skulle det fungera? Vi började undersöka och föra samtal med pedagoger och många andra aktörer som har erfarenhet av arbete med barn och skapande. Vi gjorde också ett par intressanta försök att ”live” testa vår idé med arkitekter och barn. Utifrån dessa erfarenheter skapade vi en ”brief” som fungerade som ett stöd för arkitekterna i dialogen med deras nya beställare.

Building Blocks har gjort en resa och är nu inne på sin tredje anhalt. Vår första utställning i Stockholm våren 2010 var ett äventyr med stora logistiska utmaningar. Hela Färgfabriken genomförde en gigantisk renovering där vår stora hall på 900 kvm hade ett dike som var två meter brett och ca en meter djupt. Som mest var vi ca 200 personer som renoverade huset och byggde upp utställningen. Det första Building Blocks på Färgfabriken handlade inte bara om att bygga en stad i skala 1:1 där beställarna var svenska barn, utan vi ville också sprida projektet till våra internationella kontakter och se på vilket sätt olika delar av världen tar emot ett projekt som detta. Finns det kulturella skillnader i sättet vi konstruerar byggnader, och hur blir i sådana fall detta synligt genom barns tankar om arkitektur? Ett exempel på detta var ett projekt som kom ifrån Senegal i Västafrika, där arkitekten Jean Charles Tall arbetade med grupp pojkar mellan 10–12 års åldern. De levde och bodde under helt andra förhållanden än de övriga medverkande barnen i de nio projekt som genomfördes. Det Senegalesiska huset var ingen fantasibyggnad, som många av de andra som byggdes upp, utan den blev en klassisk villa som mötte specifika behov där sjöutsikt, säkerhetsfrågor och en basketplan fick samsas med separerade mans- och kvinnorum. De övriga byggnaderna representerade andra idéer och behov, det blev bl a åtta meter höga puppformade byggnader, kapslar i guld och labyrintiska konstruktioner. Fantasifulla byggnadsverk och sofistikerade strukturer där beställarna i grupp eller individuellt på ett avancerat sätt utmanade vår syn på arkitektur och rumsbildningar.

Det är viktigt att påpeka att Building Blocks är en process som på varje ny plats utvecklas och realiseras i samarbete med de barn, arkitekter, konstruktörer och byggare som involveras i projektet. I Oslo, där projektet utvecklades i nära samarbete med Norsk Form, skapade norska barn och ungdomar sex unika hus. Både Färgfabriken och Doga (Norskt Design- och Arkitekturcenter) har stora och råa utställningsytor i före detta industri lokaler. Det resulterade i att man i flera fall kunde utnyttja väggar och pelare vilket i sin tur gjorde att projekten fick friare former. Denna gång står Bulding Blocks inför andra utmaningar genom att Felleshuset, på de Nordiska Ambassaderna i Berlin, är en utställningshall med helt andra förutsättningar. Eftersom entréerna är trånga och rummet känsligt för större ingrepp kommer de fem hus som byggs till utställningen konstrueras som byggsatser och monteras upp på plats. Detta ger projektet möjligheten att efter utställningsperioden leva vidare och få nya funktioner på andra platser. Några av arkitekterna har redan, tillsammans med barnen, funnit alternativa miljöer där byggnaderna kan återuppstå när utställningen stänger. Nya platser ger nya möjligheter. Det ger Building Blocks en ny dimension.