Self Build City – Arkitektur för inkluderande och resilienta kvarter i Knivsta


Färgfabriken kommer att bidra i arbetet med ett kvalitets- och gestaltningsprogram till stadsdelen Alsike. Programmet ska ta fasta på arkitekturens och kulturens potential att bidra till mer inkluderande och attraktiva stadsrum. Möjligheten att låta nyanlända och ungdomar själva vara med och bygga ska undersökas. En samtida, urban version av egnahemsbyggandet.


Färgfabriken, Knivstabostäder, Alsikebolaget och KTH Arkitektur har hösten 2016 i samarbete inlett en studie om hur vi rent praktiskt ska bygga inkluderande och hållbara stadsdelar. Kvalitetsprogrammet är en utveckling av den studien. Studien vill lyfta fram dolda resurser. Vilka mänskliga och samhällsekonomiska vinster finns i nytänkande samarbeten? Kan vi bygga på andra sätt än vi brukar? Följa en annan logik? Vi undersöker byggteknik, utbildningsform, finansiering, upplåtelseformer. Vilka etablerade ”sanningar” kan utmanas?

Färgfabriken strävar efter att utveckla diskussionen kring städers attraktivitet till att även omfatta de offentliga rummens betydelse för identitet, demokrati och social hållbarhet. Vad gäller ekonomisk hållbarhet kommer stor vikt läggas vid hur vi kan stärka den lokala ekonomin inom stadsdelen. Det finns ett viktigt samband mellan hur det offentliga rummet gestaltas, stadsdelens kultur och frågor kring demokrati och lokal identitet. Studien undersöker möjligheten att genomföra ett konkret pilotprojekt där i ett första steg ett eller flera hus byggs i Knivsta kommun.

Färgfabriken samtalar med ytterligare ett antal svenska kommuner att delta i arbetet. Inspirationen till studien har hämtats från internationella exempel liksom från egnahemsrörelsen.

Bakgrund

Boverket anger att 10-15% av den vuxna befolkningen står långt från den normala bostadsmarknaden. Bostadsbrist är ett av de allra största hindren för integration. Nyanlända vill bo där det finns jobb, och där det oftast är störst brist på bostäder.

Asylsökande själva menar i en intervjuundersökning från MIKLO att bostadssituationen i Sverige kunde förbättras om man utnyttjade de stora ytorna som finns att bygga på, att man byggde i trä och att det borde göras tillsammans med dem själva som arbetskraft.


Kontakt

Färgfabriken
frontdesk@fargfabriken.se

Partners