En liten stadsdel till ytan, men med stor betydelse för framtidens Stockholm!

För ett par veckor sedan bjöd vi in till ett samtal om Lövholmen, platsen där Färgfabriken finns som står inför stora förändringar. Det lev en både välbesökt och livlig kväll.

kolsyranFredrikSweger Salen var fullsatt när Färgfabrikens första samtal om Lövholmen för i år drog igång. Engagemanget var stort och diskussionerna intensiva. Hur organiserar vi oss för att kunna påverka morgondagens Lövholmen? Vilka delar kan staden styra och vad vill de privata markägarna?

Redan 2006 köptes stora delar av området upp av olika bygg- och fastighetsbolag med planer på exploatering, men svårigheten för industrin Cementa att flytta sin verksamhet har stoppat upp processen. Under tiden har vissa byggnader vanvårdats och förfallit, medan andra utvecklats till ateljéföreningar och gjort Lövholmen till en av Sveriges viktigaste arbetsplatser för kultur. Idag arbetar här hundratals konstnärer, designers, författare och andra kreatörer.

Smal foto Fredrik BlomquistWeb2

Med beskedet om Cementas förestående flytt till Värtahamnen avslutas ett decennium av osäkerhet kring Lövholmen. Området ska enligt planen ersättas av ett bostadsrätts-område där nästan all nuvarande bebyggelse försvinner med undantag från ett fåtal historiska byggnader. Marken ägs av ett antal privata intressenter som här vill bygga en ovanligt förtätad och exklusiv stadsdel, med närhet till både staden och vattnet. Är det vad Stockholm behöver? Färgfabriken menar att så inte är fallet. Vi vill se en stadsdel som tar till vara på den särart Lövholmen har idag. Utveckla den och låt många olika intressen skapa en unik stadsdel som har en experimentell karaktär, där det de gamla industribyggnaderna möter både nutid och framtid.

Lövholmsdiskussionen är dock inte så enkel som en fråga om huruvida man kan och bör spara kulturen eller industrihistorien, här ställs frågor på sin spets kring hur och för vem vi bygger våra städer. Den högexploaterade stadsdel som planeras har minimalt med offentliga ytor och utraderar majoriteten av de historiska lager som finns kvar. Är det ett hållbart sätt att forma vår stad? Är det rätt att Lövholmens unika egenskaper resutlerar i ett konventionellt bostadsområde – eller är det tvärtom här man ska ta vara på möjligheten för banbrytande stadsbyggnad, där såväl kulturell, ekologisk och social hållbarhet leder vägen? Om så är fallet bygger man inte enbart dyra bostadsrätter för en speciellt utvald målgrupp.

nyhetsbrev
Bild från samtalet 21 februari

Uppstartsmötet var därför fyllt av frågor om framtiden. Konstnärerna Dan Lageryd och Madeleine Kozma från de intilliggande ateljéföreningarna Färgkontoret och Platform Stockholm berättade om Lövholmens avgörande betydelse som kreativ plats, både nu och framöver, samtidigt som konstnärernas ofta otacksamma roll i gentrifieringsprocesser belystes. Siri Andersson från Hägersten-Liljeholmnes stadsdelsnämnd visade hur viktigt området kommer att vara för de tusentals barn och ungdomar som går i skola i närheten. Området runt Lövholmen är Sveriges skoltätaste! Befolkningsprognoserna pekar stadigt uppåt vad gäller barn och unga. Här möts dagligen ungdomar från hela länet för sina gymnasiestudier, samtidigt som mötesplatser för unga i stort sätt lyser med sin frånvaro. Färgfabriken anser att man behöver skapa förutsättningar för en stadsdel som öppnar upp sig och erbjuder levande sociala mötesplatser där människor med olika åldrar och behov kan mötas, och att Lövholmen har en fantastisk möjlighet att bli just en sådan plats, med tanke på alltifrån det geografiska läget till det rika kulturliv som redan finns på platsen.

Många upplever att det är svårt att sätta sig in i planprocessen och vet inte hur eller var man kan påverka, vilket återkom i diskussionerna under kvällen. Karolina Keyzer, tidigare stadsarkitekt som numera är sin egen samt sitter i Färgfabrikens styrelse, poängterade därför att det finns flera sätt att ta kontakt med stadens styrande, som till stor del avgör vad som kommer att byggas. Det viktigaste forumet är det publika samrådet om Lövholmen som arrangeras under våren eller sommaren 2019 är det viktigaste tillfället att göra sin röst hörd eftersom planerna därefter blir mer cementerade – så det är bråttom. Det blev också än mer tydligt efter detta möte att engagemanget är stort hos både dem som jobbar med frågorna och en allmänhet. Många brinner till exempel för barns och ungas plats i staden, bevarande av kultur- och industriarv och för att stadsdelen ska bli en plats för fler än dem som har råd med dyra lägenheter. Dessutom, frågan är vad som händer när det kreativa klustret som nu är etablerat på platsen drivs bort. Var finns utrymme för kreativitet och alternativa mötesplatser i framtidens stad?

Vi ser fram emot fler tillfällen att mötas och diskutera vidare!

Vi kommer att hålla er uppdaterade och meddela när datum för samråd är satt och underlagen finns tillgängliga. Det finns många alternativ och Färgfabriken har ett rikt arkiv av idéer som vi och många andra har tagit fram under åren. Hör gärna av er till oss om ni vill engagera er eller förmedla tankar och idéer!

Under de kommande programaktiviteterna fortsätter Färgfabriken att skapa dialog och föra en viktig debatt kring framtidens Lövholmen, men vi kommer också rikta blicken utåt och låta oss inspireras av andra platser och exempel.


Tidigt samråd 2018

Redan 2018 hölls ett ”tidigt samråd” där flera hundra svar samlades in från både organisationer, offentliga instanser och privatperson. Här kan du läsa Färgfabrikens yttrande, där vi till exempel framhöll att ”En hållbar samhällsutveckling raderar inte platsers karaktär och kulturhistoriska identitet. En hållbar utveckling speglar förvisso sin samtid men samtidigt förhåller sig till och samspelar med de historiska avtrycken. Färgfabriken anser att offentliga rum som parker, stråk och torg är mycket odefinierade i den framtagna planen och att kvartersstrukturen i planen är vagt formulerad. Man har till exempel inte tagit övergripande hänsyn till sol- och ljusförhållanden.” och att ”Färgfabriken menar att den otydliga strukturskissen behöver omarbetas och konsekvent utveckla och ta till vara på de ursprungliga byggnadernas placering och karaktär. Färgfabriken efterlyser en tydligare ambition från staden och byggaktörerna gällande planeringen av Lövholmen, som på ett nytänkande sätt kan bli ett lyckat område.

Några av de andra yttrandena som kom in länkar vi till här.