Att söka en trädgård bortom den mänskliga blicken – Ett nordiskt-baltiskt perspektiv


Fyra konstinstitutioner runt Östersjön gick samman 2023 för att aktivera en dialog och utforska olika sätt att närma sig klimatförändringar bortom den konventionella bilden. Trädgården som koncept fungerar som en gemensam utgångspunkt för diskussionerna. Vad händer om vi ser trädgårdar som ekosystem med sin egen agens, bortom den mänskliga blicken?


Trädgården som koncept

Hur vi förstår och ger mening åt vår miljö kan tyckas självklart självklart, men vi tenderar att inte ta hänsyn till de omedvetna antaganden och diskurser som formar vår förståelse av världen. Trädgården, som ett exempel, kan framstå som en plats som främst är till för att behaga för oss människor. Men trädgården skulle också kunna fungera som en levande metafor för symbiotisk tillväxt och samexistens. En trädgård visar och kommunicerar att organismer inte kan existera utan att påverka varandra. Att ha en trädgård kräver inte bara att man tar hand om det som tjänar våra egna behov, utan om hela det ömtåliga ekosystemet och de olika varelserna som upprätthåller balansen på platsen. Ändå har trädgårdar ofta behandlats som ren dekoration och som symboler för mänsklig makt och dominans över naturen. Är inte det ganska likt med människans förhållande till miljön generellt? Vilka syften tjänar trädgårdar och vilken identitet har de utöver mänskliga behov, med tanke på klimatkrisen? Relationen mellan människor och trädgårdar är uråldrig, evolutionär och synergistisk, från vilken vi kan hämta mycket kunskap.

Ett nordiskt-baltiskt nätverk av konstinstitutioner

Detta nordiskt-baltiska nätverk utforskar både curatoriella och andra tillvägagångssätt som är tillgängliga för konstinstitutioner för att adrerssera klimatförändringar, föroreningar och hot mot biologisk mångfald, men också vad den nödvändiga omställningen kan innebära för oss som offentliga rum eller för konsten och samhället i stort. Vi tror att curerade rum och platser kan spela en nyckelroll för att utveckla insikter, medvetenhet och kunnande som sträcker sig bortom de konventionella medialiseringen av klimatförändringarna och dess effekter.

Syftet med projektet är att skapa och etablera ett nätverk av konstinstitutioner runt Östersjön, för att dela erfarenheter och producera ny kunskap om begreppet trädgård och curatoriella metoder i tider av klimatförändringar. Nätverket syftar till att använda konstsektorns ledarskap för att öka medvetenheten om medel för att bekämpa klimatkrisen, bygga starkare demokratiska institutioner och adressera andra hållbarhetsmål.

Publikt program

Information kommer


Relaterat

Sedan 2021 utforskar Färgfabriken olika aspekter av tema trädgård. Arbetet tar form i utställningar och aktiviteter och har förgreningar i olika projekt och samarbeten med externa partners. Läs mer om våra aktiviteter och utställningar på tema trädgård här.


Kontakt

Daniel Urey
daniel.urey@fargfabriken.se

Partnerorganisationer

Projektet är ett samarbete mellan CAC Contemporary Art Centre i Vilnius, KAI i Tallin, KIM? i Riga och Färgfabriken i Stockholm.Projektet har fått stöd från Nordisk-Baltiska mobilitetsprogrammet för kultur vid Nordisk Kulturkontakt.