Stockholm on the Move

– en introduktion.
Av Joachim Granit, kreativ ledare Färgfabriken.

pellesten5

Staden som begrepp speglar olika frågeställningar som inte bara berör den fysiska planeringen. Städer präglar människors liv möjligheter att påverka och leva både på det kollektiva och privata planet. Städerna är de platser där kulturella utbyten sker och ideologier formas.

Det som skapar förutsättningarna för städer är ett stort och komplext begrepp – infrastruktur. Transportsystem som järnvägar, kollektivtrafik och motorvägar men även energisystem, vatten- och avloppsnät och internet bär tillsammans upp staden. Infrastruktur kan liknas vid ett skelett där vägar, broar, tunnlar fungerar som benen i en kropp. Vilket i sin tur bär upp många andra delar som hus, bilar och människor. Ett enormt men samtidigt känsligt system där allt är i ständigt omlopp och samtidig ska fungera parallellt i en gemensam stadsbild.

Så hur fungerar då detta system, denna kropp, som bär upp Stockholmsregionen? Det råder delade meningar här men en sak är alla överens om – Stockholm håller på att växa ur sina kläder. För gemene man märks det kanske genom tågförseningar och ringlande bilköer. Stora investeringar är på gång och igång men de är svåra att överblicka. Det finns ett behov av en plattform där olika intressen kan mötas och där en samlad bild kan skapas. Stockholm on the Move är initierat och utformat i nära samarbete med KTH miljö, samhällsbyggnad och arkitektur och ett stort antal andra aktörer och intressenter involverade i utformandet av Stockholmsregionens framtid. Tillsammans har vi skapat ett projekt där vi undersöker hela Stockholms läns framtida utveckling med ett fokus på just infrastruktur.

Vi har sett att det inte finns någon samlad strategi för vilket samhälle vi håller på att bygga in oss i. Man fastnar ofta i kortsiktiga tankebanor och det långsiktiga perspektivet hamnar lite i skymundan. Tänk bara vad det tunnelbanesystem som planerades och byggdes mellan 1940–70-talet påverkar Stockholms utveckling och vårt vardagsliv än idag. Det var stadsplaneringens glansdagar och det är den stora satsning som vår generation har växt upp i och format sina liv runt. Hur har det fungerat? Bra säger många, det kollektiva resandet är uppe i över 300 miljoner på årsbasis. Av de förorter som byggdes in detta stora system har många fungerat bra medan andra har blivit platser med betydligt mindre attraktivitet och skapat segregation.

Samma sak gäller för det vi planerar och projekterar idag. Det görs nya stora satsningar och byggs tunnlar, motorleder och spårvägar. Enorma investeringar med stora och långsiktiga konsekvenser. Har vi lärt oss av våra misstag? Finns det ett grepp om helheten? Förstår vi konsekvenserna? Vad bygger vi in oss i? Vilket framtida samhälle skapar vi? Det är stora och viktiga frågor som berör både oss själva och kommande generationer. Vi planerar för framtiden. Men kan vi även planera och bygga för förändrade livsbetingelser eller globala och lokala utmaningar?

Stockholm on the Move vill beskriva vad som har hänt och vad som är på gång. Ställa frågor, pröva alternativ, kommunicera med publiken och de aktörer som påverkar och beslutar om vår gemensamma framtid. Det handlar om livskvalitet ur många olika perspektiv. Det handlar om ekonomi, politik, hållbarhet och begreppet Stockholm som identitetsbärare. .