Regionalt – skala, storskaliga projekt och dess inverkan på stadenDen första seminariedagen under Stockholm on the Moves prolog kretsade kring storskaliga projekt och dess inverkan på staden, stadsbilden och människan som rör sig i staden.

Cecilia Lindahl från SLL inledde med att tala om Stockholmsregionens styrkor och svagheter och presenterade sin övergripande vision om att göra Stockholm till: ”Europas mest attraktiva och metropolitiska region”. Ett steg mot denna vision är att skapa sk. polycentriska-regioner. En flerkärnig stad med många olika centrum. Frågan är om det skapar en vidare stadsbild, en metropolisk stad, eller om det bara skapar en ny ABC-stad? Mycket tycks bero på hur delarna kommunicerar med varandra och länkas samman.

Anna Pontusson från SL fortsatte med att berätta om situationen och grundförutsättningarna för regional och kollektivtrafiken i Stockholm – tunnelbana, bussar, spårvagnar och pendeltåg. Hon betonar utmaningen i att anpassa transportsystemet efter befolkningsökningen. En reell verklighet, här och nu, som återkommer gång på gång i diskussionerna. Stockholm växer! Och sättet vi väljer att förflytta oss på i denna växande region beror på en mängd förutsättningar. Så hur rör vi oss, och vad är våra valmöjligheter?

”Mobilites do not ”happen” or simply ”take place”  – Ole B. Jensen (Aalborg University)

Efter att dessa två större institutioner presenterat sig tog Ole B. Jensen över talarstolen med ett större fokus på ett vardags- och individperspektiv. Utifrån begrepet ”Staging mobilities” – talade han om två sidor av mobiliteten: ”Staging from above” och ”Staging from below” – dvs. hur mobiliteten iscensätts uppifrån och hur denna iscensättning sen utageras av den enskilde invånaren i staden. Här möter de stora systemen den sociala aspekten av hur man förflyttar sig i stadsrummet. Rörligheten tycks vara nyckeln till alla relationer, såväl mellan människor som mellan de olika delarna av en stad.