Urban Turntable


2006

Urban Turntable undersöker ideér, visioner och strategier för Stockholms regionen och dess framtid. I projektet ingår seminarier, diskussioner, utställning och workshops.


Stockholms behöver växa. Men inte genom att bygga fler enklaver eller utöka citykärnan, utan genom att istället länka samman ytterstaden med natur och bebyggelse. Där natur och kultur inte ses som en konflikt utan en förutsättning för varandras existens. Med Stockholm at Large gjordes analysen. Stockholm är byggt i enklaver utan koppling till varandra. Och enklavstaden måste byggas samman till en nätverksstad. Vi vill nu gå närmare och titta på hur detta ska gå till. Hur man kan länka samman ytterstaden utan att fastna i den klassiska konflikten mellan exploatörer och naturbevarare.

Vi menar att grönområden och bebyggelse inte behöver separeras från varandra utan bör förenas. Genom att integrera nybyggande och natur kan man skapa en stad där värdet för både boende och naturen förbättras och förhöjs. Naturen ska inte enbart reduceras till ett utflyktsmål utan ses som en resurs i byggprocessen, Den framtida staden måste se naturen som ett ekologiskt system som behövs för att hela samhället ska fungera.

Med ett nytt sätt att tänka kring stad, ekologi, miljö, design och arkitektur kan man också bygga lösningar på sociala problem. Och Stockholm kan bli en stad som har något att berätta för omvärlden, som är tillgängligt för alla och vars arkitektur och stadsplanering man blickar mot.

Fyra arbetsgrupper med arkitekter, samhällsplanerare, näringslivsfolk och konstnärer tog sig an uppgiften att definiera framtiden för fyra konkreta områden i Stockholm: Solna-Sundbyberg, Telefonplan, Botkyrka och Lidingö. Där Sthlm at Large initierade en allmän diskussion om Stockholms framtid vill Urban Turntable konkretisera och gå vidare på djupet. Resultatet av två dagars workshop på Nordbygg blev en palett av intressanta uppslag. Några gemensamma idéer hos de olika arbetsgrupperna var den starka viljan att skapa sociala möten, och tanken att försöka sig på ett friare, icke-planerat stadsbyggande.

En ständigt återkommande fråga som togs upp av de boende är de barriärer som hindrar integrationen mellan olika bostadsområden. Det vanligaste exemplet är en större väg som skär igenom samhället, det kan också vara ett grönområde. Konflikten mellan sociala spridningszoner, för människor, och ekologiska spridningszoner är också en evig stridsfråga i Stockholm.


Urban Turntable Conference

Urban Turntable Konferens 28 november 2006

Konfernsens budskap kan sammanfattas:

Med globaliseringen vävs världen samman. Trådar av möjligheter och utmaningar löper runt hela jorden. Möjligheter som nya affärskontakter och kunskapsutbyten. Utmaningar som klimatförändringar och segregation.

Och med vår tids urbanisering skapas nya storstadsregioner som blir knutpunkterna i denna globala väv. Här – i dessa täta och intensiva områden – ställs möjligheterna och utmaningarna på sin spets.

Det krävs nya idéer och nytt agerande för att väven som växer fram, den fortsatta berättelsen om jorden, ska bli mer ljus än mörk.

Det krävs ny samhällsplanering, ny arkitektur, nya typer av företag, nya samarbeten. Mycket positivt håller på att hända – vi har gått in i en brytningstid. Men vi måste våga tänka i nya banor, mer, mycket mer. Vi måste våga släppa greppet om det vedertagna och låta experimenten, konsten och fantasin blandas med kunskap och förnuft. Först då kan vi hitta de nya nödvändiga lösningarna för att bygga en ekonomiskt, socialt och ekologiskt uthållig framtid baserad på globaliseringen och urbaniseringen. Låt oss börja med det här och nu.

Moderator: Pontus Schultz

Öppningstal av Kristina Axén Olin

Stockholms finansborgarråd talade om hur viktigt det är att beslutsfattare inom politik och näringsliv blir medvetna om  framtidens stora utmaning i en global ekonomi  är att få människor att använda sin kreativitet och skapa nya verksamheter. En förutsättning för att kreativiteten ska kunna utnyttjas fullt ut är att det finns en bra infrastruktur på alla plan. Det måste vara enkelt att starta nya verksamheter och skapa jobb. Kristina Axén Olin framhöll också vikten av möten som denna, Urban Turntable Konferens, där man diskuterar framtidens liv, affärer och miljö.

Välkomsttal av Färgfabrikens chef Jan Åman

Färgfabrikens chef pratade om att världen förändras snabbt och att vi därför hela tiden måste försöka förskjuta gränserna för vad som är möjligt att göra. Och att den kunskap som de fyra inbjudna talarna besitter kan hjälpa oss att komma en bit på den vägen.

”Världen ändras, det är bara att inse. Att Färgfabriken finns och det vi gör, är i sig ett bevis för det. Vår verksamhet är sprungen ur konstvärlden, och med den utgångspunkten ställer vi frågor om samhällets utveckling. Och vi samlar annorlunda sammansättningar av människor för att skapa nya idéer.”

Urban Turntable har liksom de tidigare projektet Stockholm at Large, ett 30-årigt framtidsperspektiv.  Det är viktigt att lyfta blicken från dagspolitiken om man ska  utröna vilka möjligheter Stockholmsregionen bär på och vilken roll den i framtiden kan spela i ett globalt perspektiv.  Vi behöver identifiera problemen, som t ex att Stockholm är en av de mest segregerade städerna i världen, men vi får inte fastna där utan måste fokusera på att hitta lösningar som kan frigöra de positiva krafterna som faktiskt finns.

Lars Lerup

Lerups tal handlade om hur Stockholm kan gå från en monocentrisk stad med segregerade förorter till en polycentrisk region med sammanlänkande förorter, eller snarare stadsmiljöer. Den positiva livlighet som den centrala staden skapar beror enligt honom på att det finns en blandning av människor, trafik, bostäder, arbetsplatser och handel. Förortsområdena är raka motsatsen, här är funktionerna istället uppdelade vilket lägger grunden till ensamhet och segregation.

För att bygga bort segregation krävs att man öppnar upp stadsstrukturen. Man måste våga använda och bebygga grönområden och hitta nya sätt att länka samman natur och kultur. Lerup efterlyste också en ny vokabulär för att beskriva den nya staden och möjliggöra en ny utveckling, i vilken undersökningar som Urban Turntable kan vara till hjälp. Om man lyckas med att integrera och öppna upp samhället skulle Stockholm kunna stå modell för den framtida urbana utvecklingen.

Francois Roche

Francois Roche pratade om vikten av ”panoramaforskning”, dvs att undersöka helheter och vara förutsättningslös och experimentell när det gäller arkitektur. Enligt honom behövs nya influenser och utgångspunkter för att frigöra kraft och gå från de invanda hjulspår arkitekturen till stor del är fast i idag. Roche berättade om ett nytt projekt där han överlämnat mycket av sin kontroll som arkitekt till matematiska processer, datorer och robotar.  Ett sånt förhållningssätt möjliggör att komma fram till helt nya idéer och att låta projektet och slutresultatet förändras under hela förloppet. Detta kan enligt Roche skapa mer intressanta berättelsen om framtiden än vad trygga processer med full kontroll gör.

Det är inte fler ståtliga arkitektoniska flaggskepp som formar den framtida staden. Roche efterlyser nya berättelser och hävdade att arkitekter har mycket att lära av hur man arbetar inom konst och forskning för att binda ihop verklighet och fiktion. Framförallt måste man våga  misslyckas. Roches budskap till Stockholm är att om man vågar ligga i framkant kan staden bli en visionär grön huvudstad som kan inspirera andra.

Daniel Pink

Pinks huvudbudskap var att vår tid ställer helt nya krav på våra hjärnor och färdigheter. Han menade att individen är det viktigaste elementet för att lyckas i den globala ekonomin. Det västerländska utbildningssystemen har hittills fokuserat på logiskt tänkande (som kopplas till den vänstra hjärnhalvan). I framtiden kommer det vara tvärtom, då kommer den högra hjärnhalvans egenskaper, som kreativitet och multikompetens, vara det som styr. Fler än någonsin lever i överflöd och marknaden svämmas över av nya produkter. Utmaningen för företag ligger i att skilja ut sig , med tex. en intressant design, ett unikt uttryck eller en sympatisk historia kring sin produkt.

Pink menar att Asien med sin stora befolkning och låga löner i framtiden kommer att konkurrera ut väst när det gäller så kallade rutinjobb. Många rutinjobb som idag görs av en människa vid en dator eller en maskin kommer i framtiden att ersättas av automatiska processer. Detta gör att man i ett land med hög levnadsstandard som Sverige inte kan räkna med att bygga ekonomin på sådana jobb utan måste hävda sig med hjälp av innovativa idéer, design och bred kunskap. Det gäller att skapa intressanta berättelser. Människor kommer att vilja köpa sådant som upplevs ha en mening. Ett exempel på det är att försäljningen av etiska produkter har gått om markanden för alkohol. Pink avslutade med att säga att ledarskap numera handlar om att ge medarbetarna möjlighet att göra det de vill, för att fullt utnyttja den kreativa potentialen.

Noreena Hertz

Hertz tal handlade om hur nya krafter påverkar och ställer krav på företagen i den globala ekonomin. I takt med att tilltron till politiker har gått ner har aktivism och politiskt shopping blivit mainstream. Vi har också blivit mer medvetna om problem på global nivå. Klimatförändringar och ojämlikhet är inte frågor som håller sig inom nationsgränserna. Vi får allt fler globala företag som har stor makt, men som vi konsumenter kan påverka genom medvetna val och påtryckningar. Vi kan så att säga rösta med plånboken. I framtiden kommer företag tvingas vara etiskt , socialt och miljömässigt medvetna för att klara sig, menar Hertz. Samarbeten mellan företag och ideella organisationer växer nu fram i spåren av den politiska shoppingen, och etiska rådgivare blir allt vanligare på de stora företagen.

Ett socialt ansvarstagande är också viktigt för att företagen ska kunna rekrytera bra medarbetare, människor vill  inte jobba för ett ”elakt” företag. De allra smartaste företagen blir helt enkelt aktivister själva, och lobbar för frågor de anser viktiga. Hertz efterlyser engagemang och innovationer från byggbranschen och arkitekter, eftersom byggandet i hög grad påverkar vår levnadsmiljö och klimatförändringarna. Hon ville också att man ska ta hjälp av konsten och andra kreativa krafter för att börja tänka i nya banor. Första steget för att skapa en bättre värld är att vi föreställer oss den värld vi vill leva i.


Publikation

I samband med Urban Turntable Conference, den 28:e november, publicerades tidskriften Ff Magazine, baserad på de projekt som Färgfabriken arbetade med.

Ff Magazine är fylld med intervjuer, essäer, bildberättelser och texter med många av dem som medverkar i Urban Turntable – men också utvikningar kring aktuella utställningar och andra projekt som Färgfabriken arbetar med för tillfället. I tidningen medverkar genom texter, intervjuer och projekt bl a Lars Lerup, Melissa Mean (Demos), Thomas Carlhed (SI), Leonie Sandercock, Thomas Melin (SIDA), Dan Pink, Alex Steffen (worldchanging.com) m.fl.

Tidskriften är på engelska, då den riktar sig till både en svensk och internationell publik. Ff Magazine finns att beställa via Färgfabriken.


Urban Turntable Färgfabriken har utvecklats med stöd av