Patchwork Mostar, 2014 – En utställning som sammanför stadens invånare i en dialog om framtiden.


Den mångkulturella staden står för både möjligheter och utmaningar, för kulturell rikedom och för splittring i samhället. Beirut & Mostar, med genomförande hösten 2014, kommer att fokusera på två städer som ständigt har präglats av dessa frågor, två städer som pendlar mellan samspel och splittring, Beirut (Libanon) och Mostar (Bosnien-Hercegovina).


Mostar kännetecknas kraftigt av en både fysisk liksom mental splittring; Bosnienkriget delade staden mellan bosniaker och kroater under flera år. Arvet från kriget är fortfarande ytterst närvarande och syns allra tydligast i det centrala ingenmanslandet the District, en tom urban buffertzon mellan stadens etniska grupper. Genom att möjliggöra för kulturinstitutioner och kulturaktörer att ta en mer aktiv och strategisk roll inom ramen för urbaniseringsfrågor främjar projektet i Mostar en hållbar och demokratisk stadsutveckling. Projektet skapar för första gången den så nödvändiga och efterfrågade gränsöverskridande dialogen, inom staden och emellan städernas olika sociala sektorer.

Utställningen
Utställningen i Mostar är bara ett element i den här processen, målet är att fortsätta arbetet på lång sikt. Valet att hålla utställningen i Musikskolan kom sig av att det är en geopolitiskt viktig plats på så sätt att den ligger i ett omdebatterat område (the Disctrict) där frontlinjen mellan de båda parterna i kriget utspelade sig. Idag 22 år senare håller man på att uppföra den här nya Musikskolan som är tänkt för alla och på så sätt så blir den en viktig symbol för förenandet av staden.

Detta demonstrerades också under öppningsceremoninden 7 november då både bosniska och kroatiska musikelever spelade tillsammans i en ensemble. Detta var första gången den nybyggda skolan som är klar utvändigt men inte invändigt, fylldes av kultur. I ett stort cementerat rum hittar man utställningens huvudsakliga yta där golvet täcks av en karta över stadens centrala delar med området the District som mittpunkt. I rummet är en av väggarna närapå helt täckt med bilder som ger en beskrivning av projektets syfte och förlopp: The Patchwork Wall. För att demonstrera den pågående processen så har några luckor lämnats som skapar utrymme för framtida skildringar och idéer om stadens utveckling. 

Fyra videoverk ger ytterligare perspektiv på staden och sätter den i relation med systerstaden Beirut; Cities of Beirut Purgatory of anticipated ruins (50 min) triptykformat av Rania Rafei och Jinane Dagher, Three cities (20 min) av Rania Rafei och Jinane Dagher, Video Extracts (15 min) av Ali Beidoun, Patchwork of Narratives – Mostar (3:20 min) av Lina Lindqvist. 

I anslutning till utställningen finns ett rum anpassat för workshops där stadens invånare, barn och skolungdomar samt yrkesverksamma arkitekter och stadsplanerare får möjlighet att diskutera, bolla idéer och lägga fram förslag på hur man kan utveckla staden.

Workshops

Workshop för barn
Den 10-15:e november genomfördes video workshops med animerad film för barn av Antonia Ringbom och Jonatan Sundström. Fokus låg på att barnen skulle beskriva sin egen version av Mostar. Alla videos kommer att visas den 21:a november för publik.

Workshop för medborgare
Den 14:e och 18:e november bedrevs workshops som vände sig till medborgare i Mostar. Workshopen utgick ifrån frågeställningen “How would you rate the quality of your environment?”. Medborgare leds av Senada och hennes kärngrupp. Resultaten kommer upp på Patchwork Mostar-väggen. Tanken är att workshopen som vänder sig senare till stadsplanerare och arkitekter från stadsbyggnadskontoret ska förhålla sig till medborgares input. 

Workshop för yrkesverksamma
Den 21:e september så genomförs den första workshopen med stadsplanerare och arkitekter. Deras utgångspunkt är att förhålla sig till samma fråga som medborgarna fått “How would you rate the quality of your environment?”. De kommer att få bygga vidare på resultaten från workshopen från medborgare. Den andra workshopen äger rum den 25:e november.

City of Mostar
Den 28:e november har man genomgång av allt som producerats under utställningens gång gentemot stadsrepresentanter och borgmästare.