Stockholm on the Move

Idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring

Privatisering av trafiksystemen – hot eller bot?


Arrangör: Urbana och Regionala studier KTH
Tid: 17 januari 2013, 18.00
Plats: Färgfabriken, Lilla salen
Kontaktperson: Bosse Bergman
Öppet för allmänheten
Fri entré!

Moderator: Karin Eklund, Trafikverket

Stockholmsregionen växer snabbt och frågor om trafik och tillgänglighet har blivit högaktuella. En av huvuduppgifterna är förbättringar av kollektivtrafiken, såväl dess drift, underhåll och linjenät som samordning mellan aktörer och system. Vissa anser detta hämmas av de senaste decenniernas privatisering, dessutom under inverkan av en expanderande privatbilism. Andra ser tvärtom en sådan avreglering som en löftesrik väg framåt om vi bara ger den tid nog att hitta sina former och möjligheter. Vi har därför samlat en panel av forskare för att belysa denna nyckelfråga och kanske t.o.m. brytpunkt mellan två paradigm för mobilitetens hantering i stads- och samhällsutvecklingen.

Medverkande:
Göran Cars, Urbana och regionala studier KTH
Björn Hasselgren, Urbana och regionala studier KTH
Karolina Isaksson, Miljö- och trafikinstitutet
Jesper Maijling, Teknik och vetenskapshistoria
Anders Gullberg, Teknik och vetenskapshistoria, Stockholmia förlag

Göran Cars, Urbana och regionala studier KTH
Professor i samhällsplanering och miljö vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Har i många år studerat; strategier för stadsutveckling, kulturens roll i stadsutvecklingen, planeringsprocesser och metoder för att organisera samarbetet mellan intressenter, närmandet av allmänhetens deltagande i planeringen.

Göran Cars och Björn Hasselgren skrev tillsammans en debattartikel i SvD, oktober 2012; Privat finansiering ger oss mer infrastruktur.

Björn Hasselgren, Urbana och regionala studier KTH
Forskar inom transportinfrastruktur, bland annat om regeringens roll i detta, samt hur man uppnår ett effektivt system. Föreläser även inom transportinfrastruktur och stadsplanering.

Karolina Isaksson, Miljö- och trafikinstitutet
Forskar om politiska beslut och planering kring transporter, infrastruktur och hållbar utveckling. Forskningsledare för stadsplanering och miljö vid KTH.

Jesper Meijling, Teknik och vetenskapshistoria KTH
Arkitekt och före detta redaktör på SR:s samhällsredaktion. Idag aktiv med marknadsforskning vid KTH, är nu doktorand och arbetar mot sin fil.dr i historia på Teknik- och Vetenskapshistoriska divisionen på KTH.

Anders Gullberg, Teknik och vetenskapshistoria, Stockholmia förlag
Sociolog och enhetschef vid Kommittén för stockholmsforskning med Stockholmia förlag, och adjungerad professor vid Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö vid KTH.