Stockholm on the Move

Idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring

Stockholmspusslet – att plocka isär och sätta ihop en stad

Den 7 september samlades de omkring 200 studenterna, från KTHs masterprogram i arkitektur och presenterade sina idéer för Stockholmsregionens framtid. Presentationen är resultatet av två veckors intensivt arbete där de fått uppgiften att sätta sig in i specifika frågeställningar, kartlägga Stockholmsområdet, hitta problem och möjligheter och föreslå lösningar kopplade till infrastruktur.

Studenterna delades in i mindre grupper och fick olika områden att arbeta med. Genom att dela upp regionen i 26 rektanglar, utan hänsyn till kommungränser eller naturliga avgränsningar, skapades en möjlighet att tänka annorlunda om geografin, bebyggelsen och infrastrukturen och samtidigt hitta oväntade, och kanske osynliga, kopplingar. Varje grupp fick en ruta att arbeta med. En varsin del i Stockholmspusslet. Dessa rutor pusslades sen åter ihop till en regionkarta.


I skarven mellan de olika idéerna, i överensstämmelsen eller i krockarna mellan olika förslag, uppstår kanske helt nya idéer?

Gröna snabbvägar och mobila arbetsplatser
Grupperna tacklade sina områden på olika sätt. På vissa platser undersökte man nya infrastrukturlösningar och såg möjligheterna i att öka densiteten på boende och arbetsplatser, vilket på sikt kanske minskar behovet av pendling. Andra grupper såg över hur man kan öka och effektivisera pendlingen samtidigt som man också höjer själva pendlingstidens kvalitet, genom exempelvis mobila kontor. Det handlade också om hur man kan utnyttja skärgårdens alla öar och vatten för både urbanisering och mer effektiv infrastruktur, och inte minst för ökad tillgänglighet till rekreation. Vi fick bl a se ett förslag om en ö som fungerar som en grön lunga för de omgivande orterna och förser dem med både mat och energi, och ett annat om en grön snabbväg mellan Nynäshamn och Stockholms innerstad – inte för bilar utan för cyklister, gående och skidåkare. Andra funderade över hur lokala samhällen kan bli mer självförsörjande genom att man ”sluter loopar” och utnyttjar den lokala potentialen eller vad nya digitala tekniker kan innebära för resande och transporter och hur de kan förändra behoven i framtiden.

Den bearbetade regionkartan och alla de kreativa idéer som tagits fram följer med in i det fortsatta projektet. Inom kort publiceras resultaten här på hemsidan.


                     

Fortsätt läs mer
  10582 Träffar

Utblickar & Inblickar

Det var en fullsatt takvåning på Färgfabriken som mötte de två internationella talarna Juan López-Aranguren Blazquez (Basurama) och Teddy Cruz (University of California). Temat för dagen var "Bottom-up, att bygga från grunden, den dynamiska relationen mellan infrastruktur och stad."

Först ut är Juan López-Aranguren Blazquez från Basurama, Madrid/Spanien. Han börjar med att fråga sig själv och oss åhörare:

Vad är en stad?
Och vem skapar en stad?
Vad är stadsplanerarens och arkitektens roll i relation till hur staden utvecklas?
Urbana utvecklare, stadsplanerar och arkitekter ska ju vara länken mellan ägare/byggare/politiker å ena sidan och invånare å andra sidan. Men fungerar det verkligen så? Juan belyste vikten av att de olika delarna i hur en stad skapas är separerade och representerar olika perspektiv. Just nu tycks det som att  "The makers" –  stadsplanerare och arkitekter har förenat sig med företag, poitiker och byggare och därmed glömt att ifrågasätta processen och lyssna till stadens invånvare menar Juan. Han riktar sig direkt till de blivande arkitekterna och stadsplanerarna i publiken:

"How can we do things in a different way"


Beslutspyramid. © Basurama

Basurama fokuserar på att vara länken i skapandet av staden. De har utvecklat en metod där skräp, outnyttjade ytor osv. förvandlas till något värdefullt och användbart. Det handlar om att byta fokus, både när det gäller process, platser och material:

"what do we need?

1. cheap supermaterials (aka. trash/waste)
2. superheroes ("people/cityplanners/architects who suddenly dress up a different way")
3. superspaces - (something you can have for free - public spaces - roofs, sidewalks, abandoned buidings, structures, walls, mountains of garbage)

- and a change of point of view "

Han visar exempel från ett av Basuramas projekt där skräp, överblivna möbler och annat material omskapas i stadsrummet. De förses med hjul och får därmed en annan funktion - rörlighet. Helt nya fordon rör sig över gatorna. Vad gör ett sånt experiment med vägarna, med mobiliteten och med den sociala infrastrukturen?

Skräp i all ära - men Stockholm då?
Stockholm anses ju vara en av de renaste städerna i världen - vad är vår problematik i skenet av Basuramas metoder? Vilka är våra outnyttjade resurser, material och platser? Och vad kan vi förvandla dem till?


Helt nya fordon på Milanos gator. ©Basurama.

Juan López-Aranguren Blazquez

 
"We are taught to solve the problems in the city in one way, but there are other ways - and other ways of constructing citizenship."

Teddy Cruz talar om informella system och alternativa lösningar som uppstått på gräsrotsnivå. I sk. Teddy Cruz blickar in i kåkstäderna, de sk. Shanty Towns i Tijuana, Mexico och hittar helt nya sätt att konstruera en stad på.

"The neighbourhood as developer - of its own devices"

I Tijuana har invånarna återanvänt bildäck fyllda med jord som solitt grundmaterial. Husen vilar på betongblock, korrigerad plåt, bortkastade garagedörrar och backar. Uppfinningsrika lösningar som till viss del varit nödvändiga. Det banbrytande i processen är att när husen är resta och människorna väl bosätter sig i dem är den Mexikanska staten, enligt lag, skyldig att förse området med avlopp, elektricitet och vägar - ett omvänt, och kanske mer demokratiskt, förlopp i den urbana utvecklingen än vad vi hittar någon annanstans i världen!

Så vilka informella bosättningar och infrastrukturlösningar kan vi hitta i Stockholmsregionen? Eller, hur kan vi lära oss av att vända perspektivet i hur processen för urban utveckling bör se ut? Kan vi skapa ett större utrymme för flexibilitet när det handlar om vem som bestämmer över staden? Stockholms problem och möjligheter kan kanske inte jämföras med en Shanty town i Tijuana, men behovet av att vara medskapare till sin egen stad är förmodligen lika stor överallt.

Så hur skapar vi den förutsättningen här? Hur bygger vi från grunden?


Mer info om Basuramas projekt hittar du här. Och mer material om Teddy Cruz forskning finns på hans hemsida här.Teddy Cruz.

 

 

Fortsätt läs mer
  12043 Träffar