Samtal Lövholmen – Historia, nutid, framtid


21 februari 2019

Publikt samtal
Kaféet, Färgfabriken

Medverkande: Karolina Keyzer, arkitekt; Joacim Diaz Björk, Lindéngruppen; Dan Lageryd, Föreningen Färgkontoret; Madeleine Kozma, Platform Stockholm; Siri Andersson, Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Moderator: Svante Helmbæk Tirén


Vad händer i det till synes övergivna industriområdet runt Färgfabriken, som ska göras om till bostadsområde? Hur har platsen fått den karaktär den har idag? Vad vet vi om framtiden? Vem byggs det för och hur kan man påverka? Vad händer med de hundratals konstnärer som verkar här idag?


Under 2019 arrangerar Färgfabriken en rad aktiviteter kring Lövholmen, industriområdet där konsthallen ligger! Vi vill bidra till förståelse för platsen och vad som händer på området, till idéutbyte och inspirerande utblickar. Alla som har intresse av platsen är välkomna. Bor eller verkar du i närområdet? Vill du veta mer om Lövholmens historia eller vad som planeras? Har du egna minnen, berättelser eller idéer för Lövholmen? Eller har du ett allmänt intresse av industrihistoria, stadsbyggnad och kulturens roll i stadsutvecklingen?

Reflektioner efter mötet

Salen var fullsatt när Färgfabrikens första samtal om Lövholmen för i år drog igång. Engagemanget var stort och diskussionerna intensiva. Hur organiserar vi oss för att kunna påverka morgondagens Lövholmen? Vilka delar kan staden styra och vad vill de privata markägarna? Nedan kan du läsa några reflektioner efter mötet.

Redan 2006 köptes stora delar av området upp av olika bygg- och fastighetsbolag med planer på exploatering, men svårigheten för industrin Cementa att flytta sin verksamhet har stoppat upp processen. Under tiden har vissa byggnader vanvårdats och förfallit, medan andra utvecklats till ateljéföreningar och gjort Lövholmen till en av Sveriges viktigaste arbetsplatser för kultur. Idag arbetar här hundratals konstnärer, designers, författare och andra kreatörer.

Med beskedet om Cementas förestående flytt till Värtahamnen avslutas ett decennium av osäkerhet kring Lövholmen. Området ska enligt planen ersättas av ett bostadsrätts-område där nästan all nuvarande bebyggelse försvinner med undantag från ett fåtal historiska byggnader. Marken ägs av ett antal privata intressenter som här vill bygga en ovanligt förtätad och exklusiv stadsdel, med närhet till både staden och vattnet. Är det vad Stockholm behöver? Färgfabriken menar att så inte är fallet. Vi vill se en stadsdel som tar till vara på den särart Lövholmen har idag. Utveckla den och låt många olika intressen skapa en unik stadsdel som har en experimentell karaktär, där det de gamla industribyggnaderna möter både nutid och framtid.

Lövholmsdiskussionen är dock inte så enkel som en fråga om huruvida man kan och bör spara kulturen eller industrihistorien, här ställs frågor på sin spets kring hur och för vem vi bygger våra städer. Den högexploaterade stadsdel som planeras har minimalt med offentliga ytor och utraderar majoriteten av de historiska lager som finns kvar. Är det ett hållbart sätt att forma vår stad? Är det rätt att Lövholmens unika egenskaper resutlerar i ett konventionellt bostadsområde – eller är det tvärtom här man ska ta vara på möjligheten för banbrytande stadsbyggnad, där såväl kulturell, ekologisk och social hållbarhet leder vägen? Om så är fallet bygger man inte enbart dyra bostadsrätter för en speciellt utvald målgrupp.

Bild från samtalet 21 februari.

Uppstartsmötet var därför fyllt av frågor om framtiden. Konstnärerna Dan Lageryd och Madeleine Kozma från de intilliggande ateljéföreningarna Färgkontoret och Platform Stockholm berättade om Lövholmens avgörande betydelse som kreativ plats, både nu och framöver, samtidigt som konstnärernas ofta otacksamma roll i gentrifieringsprocesser belystes. Siri Andersson från Hägersten-Liljeholmnes stadsdelsnämnd visade hur viktigt området kommer att vara för de tusentals barn och ungdomar som går i skola i närheten. Området runt Lövholmen är Sveriges skoltätaste! Befolkningsprognoserna pekar stadigt uppåt vad gäller barn och unga. Här möts dagligen ungdomar från hela länet för sina gymnasiestudier, samtidigt som mötesplatser för unga i stort sätt lyser med sin frånvaro. Färgfabriken anser att man behöver skapa förutsättningar för en stadsdel som öppnar upp sig och erbjuder levande sociala mötesplatser där människor med olika åldrar och behov kan mötas, och att Lövholmen har en fantastisk möjlighet att bli just en sådan plats, med tanke på alltifrån det geografiska läget till det rika kulturliv som redan finns på platsen.

Många upplever att det är svårt att sätta sig in i planprocessen och vet inte hur eller var man kan påverka, vilket återkom i diskussionerna under kvällen. Karolina Keyzer, tidigare stadsarkitekt som numera är sin egen samt sitter i Färgfabrikens styrelse, poängterade därför att det finns flera sätt att ta kontakt med stadens styrande, som till stor del avgör vad som kommer att byggas. Det viktigaste forumet är det publika samrådet om Lövholmen som arrangeras under våren eller sommaren 2019 är det viktigaste tillfället att göra sin röst hörd eftersom planerna därefter blir mer cementerade – så det är bråttom. Det blev också än mer tydligt efter detta möte att engagemanget är stort hos både dem som jobbar med frågorna och en allmänhet. Många brinner till exempel för barns och ungas plats i staden, bevarande av kultur- och industriarv och för att stadsdelen ska bli en plats för fler än dem som har råd med dyra lägenheter. Dessutom, frågan är vad som händer när det kreativa klustret som nu är etablerat på platsen drivs bort. Var finns utrymme för kreativitet och alternativa mötesplatser i framtidens stad?

Vi ser fram emot fler tillfällen att mötas och diskutera vidare!

Vi kommer att hålla er uppdaterade och meddela när datum för samråd är satt och underlagen finns tillgängliga. Det finns många alternativ och Färgfabriken har ett rikt arkiv av idéer som vi och många andra har tagit fram under åren. Hör gärna av er till oss om ni vill engagera er eller förmedla tankar och idéer!

Under de kommande programaktiviteterna fortsätter Färgfabriken att skapa dialog och föra en viktig debatt kring framtidens Lövholmen, men vi kommer också rikta blicken utåt och låta oss inspireras av andra platser och exempel.