Skriv ut denna sida

 New Urban Topologies
- Färgfabrikens internationella program för urban utveckling.

Färgfabrikens internationella urbana program New Urban Topologies är ett initiativ som sedan 2010 undersökt frågor om demokrati, ekonomisk och social segregation i relation till städers fysiska struktur. Fram tills idag har New Urban Topologies verkat i Baltikum, Östeuropa, Balkan, Mellanöstern, Nordafrika och Sydostasien. New Urban Topologies söker alltid nya vägar att formulera samhälle och stad. Tankegångar som bidragit till uppkomsten av andra projekt som Baltic DimensionsPatchwork of Narratives och ADA Mostar.

OMVÄLVANDE URBANISERING
De första städerna grundades för nära sextusen år sen, idag står det klart att de inte bara symboliserar, men kanske också förutspår vår civilisations riktning. Det råder ingen tvekan om att vår tids snabba urbanisering innebär både möjligheter och utmaningar. Fram till 2030 väntas dagens 28 megastäder, med en befolkning på över 10 miljoner, bli 41. Även de mindre städerna, med ett invånarantal på runt en halv miljon, blir fler och växer. Redan idag antas deras sammanlagda befolkning vara drygt 3,9 miljarder. Till år 2050 förväntas 66 procent av mänskligheten, då 9 runt miljarder individer, vara bosatt i urbana rum.

I dessa omvälvande tider genomgår städerna omfattande förändringsprocesser för att säkra sina positioner som ekonomiska och kulturella nav. Staden blir den plats som representerar människors behov av utveckling och kontakt. I takt med detta uppstår demokratirörelser som reagerar på en nyfunnen erfarenhet av utanförskap och utsatthet.

NYA URBANA TOPOLOGIER
I och med att staden förblir en central plats där människors vardag och framtid formas ökar kraven på såväl delaktighet som kontroll över stadsrummet. Viljan att reformera samhälle och stad är stark hos både invånare och makthavare. Därför har Färgfabrikens program New Urban Topologies som målsättning att skapa förutsättningar för dialog, ökad förståelse och samarbete – som i sin tur kan leda till handling. Vår metod bygger på en samverkan mellan olika grupper, som aktivister, akademiker, konstnärer och officiella representanter, vilka gemensamt undersöker stadens möjligheter och utmaningar. Kärnfrågorna handlar framförallt om demokrati och miljö samt kopplingen mellan den ekonomiska och sociala segregationen inom städernas fysiska struktur.

Oavsett vilken stad hon lever i har den urbana människan mycket gemensamt med andra stadsbor i förväntningarna på livet i staden. Hon vill kunna röra sig fritt och enkelt och ha tillgång till livets nödtorft, som utbildning, social omsorg, mataffärer, nöje, grönområden och offentliga platser. Samtidigt har varje stad sina unika förutsättningar. Tillsammans med lokala partners undersöker därför Färgfabriken relevanta frågeställningar för staden ifråga genom alternativa och platsspecifika perspektiv. I det splittrade Mostar tydliggjordes exempelvis behovet av en kulturell mötesplats för att skapa gemensamma bilder av den bosniska stadens dåtid, nutid och framtid. Arbetet har resulterat i ett aktivt kulturcentrum som fått namnet Architecture, Dialogue and Art Center Mostar, eller ADA Mostar.

topology pic

New Urban Topologies har hittills verkat i Baltikum, Östeuropa, Mellanöstern, Nordafrika, Sydostasien och på Balkan. Fokus har legat på städer med ett underskott på demokratisk utveckling, städer som står inför omfattande utmaningar som hotade offentliga rum, brist på transparens och undermåliga levnadsmiljöer. New Urban Topologies söker ständigt nya sätt att formulera, diskutera arbeta med samhälle och stad. De erfarenheter vi samlat har lett vidare till flera enskilda projekt: Baltic Dimensions, Patchwork of Narratives och ADA Mostar. Vårt arbete fortsätter.

 


New Urban Topologies är ett internationellt projekt och därmed är det mesta av materialet på engelska. Den engelska versionen av NUT, med ett rikt material av både texter och bilder, finns här. På svenska finns dock Rebecka Gordans sammanfattande text "Platsen är politisk – Från Minsk till Alexandria" som kan läsas här.


New Urban Topologies genomförs med stöd av Svenska Institutet samt en rad partners på plats i varje stad. Läs gärna mer om våra partners här.