Fem frågor till Victoria McCarthy – curator för El Sur

Färgfabrikens samarbete med argentinska Victoria McCarthy inleddes våren 2023 när hon curerade filmprogrammet Seeing Lithium som en del av sitt examensarbete vid Stockholms universitet. Ett år senare är hon tillbaka för att presentera El Sur – Narratives of Extraction, en utställning som hon tagit fram tillsammans med Färgfabrikens Emilia Rosenqvist och Daniel Urey. Här utforskar sex konstnärer med olika konstnärliga uttryck konsekvenserna av en storskalig utvinning av naturresurser på den latinamerikanska landmassan.

Varför ville du göra den här utställningen?

Mitt främsta syfte med den här utställningen är att ställa en fråga som kan vara ögonöppnande, att göra människor i Sverige mer medvetna om hur utvinning är ett globalt system som påverkar många platser och samhällen. När jag bodde i Sverige kunde jag se att svenskarna har en självbild av att vara klimatvänliga och ’gröna’, till exempel har många köpt elbil. Men när jag frågade människor om de vet varifrån råvarorna till den teknik de använder hämtas, så visade det sig att många var omedvetna om det. De blev förvånade när jag berättade om vilka negativa följder utvinningen har i Latinamerika. Exploateringen gäller heller inte bara råvaror som används för den gröna energiomställningen, som litium och kobolt. Därför kändes det naturligt att vidga perspektivet när vi planerade för en ny utställning. 

Hur valde du verken till El Sur?

Jag gjorde mycket research för att hitta verk av hög konstnärlig kvalitet som tar upp extraktivism på ett intressant sätt, konceptuellt eller materiellt. Jag ville också ha en viss geografisk spridning. Att samtliga medverkande är kvinnor eller icke-binära är däremot inte resultatet av en medveten strategi. Det var helt enkelt de konstnärskap som jag fastnade för.  Men nu när urvalet är gjort kan jag se att det tillför något speciellt till utställningen – i positiv bemärkelse. Att närma sig frågor om utvinning från en ekofeministisk utgångspunkt öppnar upp för andra perspektiv och frågor.

Det är heller ingen slump att jag har valt ut flera videoverk. Jag tror att det är ett medium som kan nå även personer som inte är så vana att se konst, det är ett väldigt lättillgängligt format.

Vad kan konstnärer bidra med i diskussionen kring utvinning som andra inte kan? Är de aktivister?

Konstnärer kan göra kunskap begriplig och tillgänglig på ett annat sätt än till exempel forskare eller journalister. Vissa av de deltagande artisterna i El Sur är mer öppet politiska, andra inte, men alla förmedlar en insikt i frågan på olika sätt.

Hur skiljer sig den latinamerikanska kontexten från den svenska?

I Sverige har jag inte stött på så många konstverk om utvinning, bara några om gruvbrytningen i norr och vilka konsekvenser det får för naturen och samerna. I Latinamerika är extraktivism som tema mycket högre upp på agendan, och vi talar inte bara om påverkan på naturen och urbefolkningar, utan om hur hela länder påverkas när korrupta politiker tillåter multinationella företag att plundra naturresurserna. Det knyter an till gamla koloniala förtryckande mönster och återspeglas naturligtvis i de konstverk som visas i El Sur.

Vad hoppas du uppnå med utställningen?

Som jag sa tidigare vill jag visa ett stycke verklighet som inte många i Sverige känner till. Jag tror att det finns mycket att lära av den latinamerikanska konstscenen, och de här konstnärerna i synnerhet. Jag hoppas också få igång en dialog mellan svenska och latinamerikanska konstnärer. Det finns svenska och latinamerikanska konstnärer som närmar sig detta ämne på liknande sätt, men de har ingen kontakt idag.