FÄRGFABRIKENS KAFÉ HAR ÖPPET SOM VANLIGT TIS-SÖN 11-16.

bannerenkel

TEMA: HINTERLANDS

Symbiosis är ett stort och tvärvetenskapligt utställningsprojektet där olika idéer och kunskapsområden möts för att utforska hur ett symbiotisk tänkande kan inspirera till förändring och skapa förutsättningar för en bättre värld. Utställningen utgår ifrån fyra teman; Re-Designing Ecology, Hinterlands, Planetary Enterprise och Becoming Human. I detta avsnitt får du en inblick i temat Hinterlands.


Färgfabriken och Nationalmuseum inledde ett samarbete våren 2019 med fokus på att utforska och vad den historiska och samtida konsten vittnar och lär oss om naturresurser och klimatpolitik. Erfarenhetsutbytet mellan dessa två institutioner tydliggör också behovet av samarbete mellan olika arbetsmetoder som aktivt kombinerar ett kritiskt och symbioiskt tänkande. Sist men inte minst handlar det om ett samarbete som uppstår ur den ömsesidiga nyfikenheten, respekten och ödmjukheten för varandras sätt att förstå och delta i samtiden.

Samarbetet mellan Färgfabriken och Nationalmuseum manifesteras på olika sätt. Nu till hösten 2020 genom utställningen Arkadien - Ett förlorat paradis på Nationalmuseum. Genom temat Hinterland har Färgfabriken valt verk i Nationalmuseums samlingar som knyter an till frågor om naturresurser och klimatpolitik. Temat Hinterland vidareutvecklas av Färgfabriken genom undersökningsprogrammet och utställningen Symbiosis våren 2021.

Arkadien, ett förlorat paradis. Samarbete kring tema Hinterlands med Nationalmuseum.


Anna Asplind deltar i Symbiosis genom gruppen Marvels & Catastrophes. Hon deltog även i Färgfabrikens utställningsprojekt Experiment Stockholm 2015 med det för utställningen nyproducerade videoverket Cykeldérive # Liljeholmen - Handen. Verket har många beröringspunkter med temat Hinterlands och nedan kan du ta del både av filmen och en fördjupande text.

 

CYKELDÉRIVE # Liljeholmen - Handen (2015)
Vad är det som krävs för att skapa den förändring som så många efterfrågar, en förändring som ska få oss att leva mer hållbart och långsiktigt? Att vi rycks upp ur våra slentrianmässiga aktiviteter och får syn på alternativ? Trots de negativa konsekvenser den pågående epidemin har, tvingar den oss att gå utanför det vanemässiga och öppna upp för det okända, det vi ännu inte fått syn på, parallella möjliga tider och rum. Att bryta sin förförståelse och sitt invanda sätt att vara i och se på världen är något som också kan ske inom konsten.

En konstform vars praktik bygger på att öppna upp vår sensibilitet för tid och rum i nuet är dans. I dansen förhöjs framförallt känselsinnet och enligt kulturgeografen Nigel Thrift (2007) är känselsinnet det sinne som aktiverar alla våra andra sinnen. Genom den förhöjda varseblivningen kan vi genom dansen få syn på möjligheter, händelser, alternativa verkligheter och rytmer som annars skulle gått oss förbi.

Ett annat exempel är den metod som en grupp konstnärer och aktivister, Situationisterna, utvecklade i 50-60-talets Paris, dérive (franska för att driva). Att utföra en dérive handlar om att försöka släppa sin förförståelse för en plats, sina vanliga motiv för rörelse och istället låta platsen själv uppenbara sig och visa vägen. En dérive kan pågå i allt från några timmar till flera dagar och enligt situationisterna handlar dérive mindre om slump än många verkar tro och mer om att öka sin sensibilitet för omvärlden och få fatt i det de kallar psykogeografin. De ville genom praktiken undersöka kapitalismens påverkan på våra städer, rörelsemönster och kroppar.

I verket Cykeldérive # Liljeholmen - Handen använde sig koreografen Anna Asplind av både dérive och dansimprovisation för att undersöka Stockholms förortslandskap ur en cyklists perspektiv. Förortslandskapet kopplas ofta samman med storskalig infrastruktur, bilism och övergivna, marginaliserade områden som ibland gränsar mellan det urbana och rurala och som kan ingå i begreppet Hinterlands. Hur upplever kroppen de här platserna? Vilka möjligheter och hinder ligger inbyggda i strukturen? Vad kan vi förstå om vårt samhälle genom att undersöka ett sådant område?

Under en sommar gjorde Anna Asplind dagligen dériver på cykel mellan Liljeholmen och Handen, både ensam och i grupp. Resultatet blev bland annat ett videoverk som visades på Färgfabriken under utställningen Experiment Stockholm (2015). I videoverket synliggörs olika tider och rytmer som ligger lagrade i och sammanflätade med förortslandskapets bullriga, hårda karaktär. Istället för att fokusera på det dysfunktionella på platsen började Anna Asplind uppmärksamma kvalitéerna, de små tillfällena av vardagsmagi som ligger inflätade i mellanrummen och som först tillgängliggörs genom att vara i nuet på platsen, och att ta sig tid.

Anna Asplind är en av de konstnärer som ingår i gruppen Marvels & Catastrophes som kommer att arbeta i Färgfabrikens ”project room” under utställningen Symbios.

MARVELS & CATASTROPHES
Ur den kris världen upplever just nu väcks även stunder och objekt av förundran, dessa företeelser är gruppen Marvels and Catastrophes intresserade av. Genom att samla vardagliga under skapas ett nytt landskap. Ur denna topografi kan nya sociala och strukturella rytmer växa fram och motverka bakåtsträvande krafter. Krisen skapar utrymme för reflektion kring tidigare destruktiva skeenden och processer och öppnar upp för andra, konstruktiva händelser och vanor, att ta form.

Vad som tidigare uppfattats som orubbliga rytmer har nu avbrutits. Det möjliggör för nya rytmer att utvecklas, och för att redan existerande - parallella, men för oss dolda rytmer - ska uppenbara sig. Det finns en symbios mellan katastrofen och undret, historiskt kan vi få syn på flera sådana skeenden. Ett exempel är cykeln; en uppfinning som uppstod år 1815 när den indonesiska vulkanen Mount Tambora hade ett utbrott. Askmolnet som spred sig på himlen fick katastrofala följder. De europeiska skördarna slog fel och för att undvika svält fick en stor andel tamboskap slaktas, så även hästen. I och med detta uppstod istället en brist på transportmedel. I tomrummet efter hästen, uppstod något av ett under, cykelns föregångare, “stålhästen”.

Marvels & Catastrophes är en organiskt organiserad grupp konstnärer, arkitekter och designers som lever på olika platser i världen. Under utställningen Symbios kommer de att dela sitt pågående arbete om underverk och katastrofer i Färgfabrikens “open studio”.